Drie religies en veel bewegingen. Elke nieuwe vork is een onenigheid met de bestaande regels. Een persoon die onbegrijpelijke situaties probeert te begrijpen, zoekt hulp en steun van buitenaf. Sommigen vinden, anderen blijven alleen. In het artikel leest u wie de Pinkstermensen zijn. Is het een sekte of niet? Waarom worden ze als de meest controversiële en schandalige beschouwd?

Hoe kwamen de Pinkstermensen tot stand?

De naam van de stroom komt van het feest van de Drie-eenheid, dat valt op de vijftigste dag na Pasen. De Heilige Schrift zegt dat de Heilige Geest neerdaalde op de apostelen zodat ze de wereld rond zouden lopen en het evangelie zouden prediken. De Heilige Geest gaf hun gaven: grote wijsheid, enorme kennis, het vermogen om te genezen en te profeteren, een voorliefde voor tongen.

Zijn Pinkstermensen een sekte of niet? Lees, denk na, antwoord

In 1901 kwam Charles Fox bij het lezen van het boek "Acts of the Apostles" tot de conclusie dat christenen hun karakteristieke geestelijke staat verloren hebben. Hij opende een Bijbelschool en de studenten merkten een vreemd kenmerk op. De doop met de Heilige Geest ging steevast gepaard met spreken in tongen en genas soms de zieken.

De Wereld Pinksterbroederschap dateert onze tijd. Het omvat 59 kerkvakbonden. De belangrijkste verenigingen zijn gevestigd in de Verenigde Staten en Latijns-Amerika. Er was een tijd van vervolging en Pinkstermensen moesten zich bij de Baptisten voegen. Maar nu is het een aparte denominatie, met zijn eigen regels en groepen.

Pinkstermensen zijn het eens met enkele leringen en nemen bepaalde punten op in hun regels. Bijvoorbeeld de Montanisten. De overeenkomst ligt in de ontkenning van de beoefening van aanbidding. In plaats van een gebedsdienst worden er bijeenkomsten gehouden, wordt een ascetische levensstijl gepredikt en wordt de gave van profetie ontwikkeld.

Gemeenschappelijke kenmerken van orthodoxie en pinksterbeweging

 • Geloof in één God, die de hemel, de aarde en alles eromheen heeft geschapen.
 • Aanvaarding van het offer van de Heer Jezus Christus als verzoening voor de ernstige zonden van mensen.
 • De Bijbel is het belangrijkste woord van God.
 • Feestdagen in acht nemen: Pasen, Drie-eenheid, oogstfeest.
 • Vervulling van de sacramenten van de kerk: doop, bekering, gemeenschap.
 • Geloof in de wederkomst van Jezus, in het oordeel van God en het eeuwige leven.

  Gemeenschappelijke kenmerken van orthodoxie en pinksterbeweging

Verschillen

Pinkstermensen houden zich niet aan de orthodoxe kerk omdat ze aanzienlijke verschillen hebben. Een van de belangrijkste tegenstrijdigheden is de aanbidding van iconen. Het gebod van God zegt: "Maak jezelf niet tot een afgod."

Pinkstermensen herkennen geen gebeden (een beroep op de heiligen), omdat de uitdrukking "bid tot God voor ons" naar hun mening zinloos is. Dit is een oproep aan een vreemde, en God hoort en ziet alles wat er met ons gebeurt.

Pinkstermensen zijn ervan overtuigd dat elke wens altijd vervuld moet worden. Soms zijn onze ideeën tegenstrijdig en geeft God niet altijd alles wat gepland is. Dit is een begrijpelijk fenomeen. De persoon begrijpt het ware doel niet en bedenkt de verkeerde manieren.

Pinkstermensen geloven dat wonderen een dagelijkse toevoeging aan het leven zijn. De orthodoxen zijn tegen herbruikbare wonderen. Het ontwikkelt trots en ijdelheid. Alleen door zonden te vinden en ervan af te komen, verandert het menselijk gedrag.

Pinkstermensen prediken de welvaartstheorie. Het verwerven van rijkdom is een noodzakelijk onderdeel van het ware christelijke leven. Het blijkt dat het christendom een ​​comfortabel genoegen is. Maar hoe zit het met de beproevingen van Christus en zijn apostelen?

Pinkstermensen moedigen actief donaties aan. Het ingezamelde geld wordt gecontroleerd door de telcommissie. Geen van de parochianen weet het exacte bedrag van het geschonken bedrag. Meldingen worden gedaan aan de fiscale autoriteiten.

De waterdoop onder Pinkstermensen is formeel, en het ritueel van "doop in de Heilige Geest" is de basis van cultus en leer. Er wordt gebeden met opgeheven handen, wat leidt tot vermoeidheid, stuiptrekkingen en krampen.

Verschillen

Pinkstermensen worden beschouwd als een sekte (openbaringen van een voormalige parochiaan)

Bidden vindt plaats op je knieën. De ogen van iedereen zijn gesloten, er worden vreemde ongecontroleerde bewegingen waargenomen. Herhaalde geluiden wekken de indruk van onwerkelijkheid, verhevenheid. Het gebed wordt lange tijd gelezen.

De warmte die tijdens de ontmoeting kwam, neemt de zwaarte in de ziel weg. De leiders van de nieuwkomersbijeenkomst worden geprezen om hun uithoudingsvermogen en uithoudingsvermogen. Degenen die zich voorstellen dat ze een sterk en machtig persoon zijn, beginnen te zoeken naar zondigheid onder geliefden.

De gave van waarzeggerij lijkt te beginnen, en de opmerkingen komen neer op veroordeling. Vrienden gaan geleidelijk weg en de wereld van communicatie krimpt. Het is hier belangrijk om jezelf niet te verliezen om een ​​acceptabele limiet te hebben.

Bij gezamenlijke bijeenkomsten wordt vaak gelach en vallen van het lichaam gehoord. Groepsdansen helpt je te ontspannen. Soms lijken programma's met zang en choreografie op een entertainmentshow. Ze lokken gewoon mensen die niet geneigd zijn om na te denken.

Pinkstermensen worden als een sekte beschouwd

Het is tegenwoordig moeilijk om gelijkgestemde mensen te vinden die open, eerlijk en rechtvaardig kunnen zijn. Dergelijke eigenschappen van een menselijk karakter komen tot uiting in nauwe en langdurige communicatie. Hoe vindt u uw roeping in het tijdperk van chaos en corruptie? Waarschijnlijk is het nodig om getalenteerde mensen op te merken die verliefd zijn op het idee.

God gaf ons vrijheid, en de interpretatie van de Bijbel is voor alle gelovigen anders. Er wordt vaak beweerd dat Pinkstermensen een sekte zijn. Of niet? Verschil betekent niet afwijzing. Iedereen kiest wat er ontbreekt. Als u nieuwe dingen begrijpt, bent u waarschijnlijk in staat om de realiteit en fantasie te identificeren. Daarom zijn voor een wijze en gevatte bewoner van planeet Aarde magische krachten en de invloed van een gewone sekte niet bang.

Lees ook:

Old Believers: een verschil met de orthodoxen. Geschiedenis, kenmerken, interessante feiten

Wat is protestantisme: ontstaansgeschiedenis, basisprincipes, huidige situatie

Baptisten en pinkstermensen worden beschouwd als twee takken van het christendom. Ook zij geloven, net als katholieken, orthodoxen en andere christenen, in God en zijn zoon Jezus Christus. Beide bewegingen delen vergelijkbare opvattingen over het hiernamaals. Hun leden komen op de eerste dag van de week naar kerkdiensten om tot God te bidden. Maar er zijn ook enkele verschillen tussen deze twee takken. In dit artikel zullen we u de overeenkomsten en verschillen tussen deze christelijke denominaties laten zien.

Baptisten

De baptistenbeweging verscheen voor het eerst in 1633 in Engeland. Vrijwel onmiddellijk verhuisden zijn volgelingen naar Noord-Amerika. Baptisten brachten vertegenwoordigers van verschillende christelijke denominaties samen. Ze zijn het er unaniem over eens dat de doopceremonie alleen mag worden uitgevoerd door volwassenen die het geloof belijden. Dit ritueel van hen staat bekend als de geloofsbelijdenis.

Het staat in contrast met de kinderdoop, die gebruikelijk is onder katholieken en orthodoxe christenen, als ten minste één van de ouders christen is. De meeste baptisten behoren tot verschillende christelijke takken, vooral protestantse. Ze geloven dat de ware doop moet plaatsvinden met volledige onderdompeling in water. Dit onderscheidt baptisten van andere stromingen, waar alleen het hoofd kan worden gegoten of besprenkeld met water om de doopceremonie uit te voeren.

Baptisten geloven dat het noodzakelijk is om een ​​persoon volledig in water onder te dompelen tijdens de doop, zodat hij deel kan uitmaken van de dood, begrafenis en opstanding van Jezus Christus, de Verlosser. De grondlegger van een dergelijke beweging in het christendom was de voorganger uit Groot-Brittannië John Smith. Hij onderscheidde zich door zijn reformistische opvattingen.

Baptisten staan ​​zeer vijandig tegenover de orthodoxie en ontkennen de kinderdoop. Volgens hen zijn pasgeboren christenen al gewassen en gereinigd door het bloed van Christus. Daarom geloven ze dat het niet nodig is om kleine kinderen te dopen - ze hebben niet de zonden die God hun bij de geboorte vergeven heeft. Baptisten verwijzen naar het feit dat vroege christenen alleen volwassenen doopten. Hun leiders beschouwen geen enkele kerk als een verbinding met God.

Pinkstermensen

De pinksterbeweging is vrij jong. Het verscheen aan het begin van de vorige eeuw. De christelijke pinkstertak kreeg zijn naam ter ere van de joodse feestdag van Pinksteren. Deze gebeurtenis vond plaats op de vijftigste dag na de hemelvaart van Jezus Christus. Tijdens de viering van Pinksteren wachten gelovigen op een nieuwe opstanding van Christus. Ze lezen een gebed en de Heilige Geest daalt neer op de aarde naar degenen die bidden.

Mensen horen verschillende stemmen in verschillende onbekende talen. Dit is het hoogtepunt van de viering en wordt glossolalie genoemd. De aanbidders raken in extase en beginnen zelf in "andere talen" te spreken. Van buiten ziet het er angstaanjagend uit en ziet het eruit als een enorme psychose. Supernaturalisme wordt door Pinkstermensen benadrukt als een sleutelgebeurtenis volgens de Bijbel. Ze geloven ook dat wanneer ze bidden, ze de gave van profetie en genezing krijgen. De pinksterbeweging omvat de zogenaamde onafhankelijke kerken.

Er zijn nu nogal wat onafhankelijke pinksterkerken in de Verenigde Staten. Ze werden opgericht door pastoors die op een gegeven moment het gevoel hadden dat ze door God geroepen waren om zulke kerken te stichten. Deze pastoors zijn niet anders dan gewone parochianen. Ze hebben geen baard, geen speciale kapsels en kledingstukken, zoals een soutane of soutane. Alle leden van de groep kennen elkaar. Als iemand stopt met het bijwonen van vergaderingen, wordt dat direct zichtbaar.

baptisten

Andere gelovigen zullen de spijbelaar onmiddellijk bezoeken. Het is Pinkstermensen ten strengste verboden om alcohol, drugs, roken en gokken te gebruiken. Ze moeten "goddelijk" zijn. Ook mogen leden van deze uitloper onder geen enkele omstandigheid de wapens opnemen. Pinkstermensen vormen de meerderheid van alle protestantse denominaties.

Dus wat is het verschil tussen Baptisten en Pinkstermensen? Baptisten benadrukken niet de rol van de Heilige Geest en zijn gaven; Pinkstermensen benadrukken daarentegen de Heilige Geest en zijn gaven. Baptisten geloven dat toegang tot God via religieuze leiders verloopt. En Pinkstermensen geloven dat ze zelf direct contact kunnen hebben met God en de Heilige Geest.

Veel leden van de Pinksterbeweging geloven dat de Heilige Geest eigenlijk een machtige entiteit is. Hij kan ze doordringen als ze hard genoeg bidden. Door gebed ontvangen ze nieuwe ladingen van spirituele energie en spirituele gaven.

Er is een speciale geestelijke draad tussen de Heilige Geest en Pinkstermensen die eeuwig duurt. Dit verband vindt plaats op het moment van de daadwerkelijke doop. Op hun beurt zijn baptisten, in tegenstelling tot pinkstermensen, over het algemeen geneigd geestelijke gaven te zien als een erfenis van de vroegchristelijke kerk, die er tegenwoordig anders uitziet.

Pinkstermensen zijn ervan overtuigd dat ze oude talen kunnen spreken die anderen niet begrijpen. Wanneer een pinkstermens spirituele opwinding heeft, kan hij verschillende onbegrijpelijke geluiden maken en in een voorheen onbekende gebedstaal spreken. Dit vindt plaats op de Pinksterdag. Volgens Pinkstermensen brengt de Heilige Geest op deze dag tijdens het gebed in dit oude goddelijke dialect geestelijke boodschappen over die zij aan de wereld moeten overbrengen. Maar traditionele christelijke kerken erkennen zo'n pinkstergeloof niet. Ze geloven dat het niet mogelijk is om in oude talen te spreken, aangezien dit fenomeen deel uitmaakt van de christelijke mythologie.

Pinkstermensen zijn er vast van overtuigd dat ze een directe verbinding met God hebben. Ze houden geen rekening met enige autoriteiten die hen zouden kunnen leiden en de weg wijzen naar God, de Allerhoogste. Baptisten communiceren, in tegenstelling tot Pinkstermensen, met God via geestelijken en andere religieuze autoriteiten. Tussen deze twee takken bestaan ​​vaak misverstanden.

Pinkstermensen beweren Baptisten dat ze het geloof en de Schriften verkeerd interpreteren. Tegelijkertijd proberen baptisten de pinkstergelovigen op het "rechte pad" te zetten, vergezeld van opbouwende moralisering. Ze wijzen hen er constant op dat hun oordelen onjuist zijn.

Mis geen nieuwe inhoud. Abonneer u op ons in Yandex.Zen.

Abboneer op

De pinksteropwekking kan letterlijk de sterkste en meest ambitieuze opwekking in de geschiedenis van het christendom worden genoemd. Tegenwoordig behoren van de 1 miljard van alle protestanten meer dan 600 miljoen tot kerken van de pinkster-charismatische richting.

Ik heb nu al een aantal jaren nauwgezet de geschiedenis van de pinksterbeweging bestudeerd, dus vandaag zou ik u in een beknopte vorm willen presenteren met 9 interessante feiten die maar heel weinig mensen echt weten.

een). De geschiedenis van de pinksterbeweging begon met de bediening van pastor Charles Parham. In 1900 begon Parham, toen hij de onverschilligheid van mensen jegens de kerk observeerde, God intens te zoeken. Hij zei: "Als de kerk het antwoord wil zijn op de moderne uitdagingen van de samenleving, hebben we een nieuwe uitstorting van de Geest nodig!"

Om God meer te zoeken, richtte Charles het Bethel Bible College op in Topeka, Kansas, dat 40 studenten inschreef. Het was op deze school dat tijdens het nachtgebed op oudejaarsavond 1901 de Heilige Geest met zo'n kracht neerdaalde dat de studenten in onbekende talen begonnen te spreken en te schrijven!

Na dit evenement verhuisde Charles Parham naar Texas, naar de stad Houston en organiseerde een nieuwe Bijbelschool, waar het belangrijkste onderwerp dat werd onderwezen de doop van de Heilige Geest met het teken van andere talen was. Een van de leerlingen van deze school was William Seymour, die later een katalysator werd voor de revival van Azusa Street.

Het is interessant om op te merken dat er daarvoor in de geschiedenis van de kerk al gevallen bekend waren waarin mensen in andere talen spraken. Bijvoorbeeld de Moravische broers, Quakers en zelfs Saint Patrick uit Ierland. Maar de verdienste van Charles Parham ligt juist in het feit dat hij de eerste was die de leerstelling bevestigde dat spreken in andere talen een getuigenis of bewijs is van de doop met de Heilige Geest.

2). Weinig mensen weten dat de eerste persoon die de Pinksterbeweging begon een vrouw was. Op oudejaarsavond 1901, toen Charles Parham en zijn studenten baden om een ​​nieuwe uitstorting van de Geest, stond een jong meisje genaamd Agnez Ozman op en zei: spreken in tongen. Ik geloof dat als u voor mij bidt met handoplegging, er nu iets zal gebeuren. "

Ze deed een stap naar voren en alle studenten omsingelden haar in gebed. In slechts een paar minuten ervoer Agnese Ozman de onbeschrijfelijke aanwezigheid van de Geest en begon tot grote verbazing van alle studenten Chinees te spreken! De aanwezigheid van God was zo sterk dat haar gezicht begon te gloeien en er verscheen een halo-achtige gloed over haar hoofd.

Toen Agnese probeerde te schrijven, verschenen Chinese karakters uit de pen ... Volgens ooggetuigen sprak Ozman pas op de derde dag in het Engels ... Ze werd de eerste persoon in de moderne wereld die de doop van de Heilige Geest ontving met de teken van spreken in andere talen!

3). In februari 1906 kwam een ​​donkere student van Charles Parham, William Seymour, van Houston naar Los Angeles. Na enkele maanden van zijn verblijf begint de grote opwekking die bekend staat als de Azusa Street Revival in Los Angeles.

De diensten op Azusa Street waren ongebruikelijk. Elke keer kwamen mensen bijeen en wachtten op Gods aanwezigheid, zoals in Bethesda. Ze zongen liedjes, baden en plotseling kwam God, waardoor de hele bediening in beweging kwam: mensen begonnen massaal te vallen, luid te schreeuwen, hevig te schudden, en sommigen werden integendeel verdoofd en konden geen woord. De hal was gevuld met een wolk zodat men elkaar soms niet kon zien. Heel vaak werden bij de diensten engelen gezien die lofliederen zongen. Er verscheen een vuurkolom boven het gebouw en de buurtbewoners belden meer dan eens de brandweer. Op weg naar het gebouw stopten mensen vaak een paar blokken omdat het voor hen moeilijk werd om te lopen vanwege de dikke lucht ...

Maar het belangrijkste fenomeen van dit ontwaken was dat mensen massaal werden gedoopt met de Heilige Geest met het teken van spreken in andere tongen.

vier). Na de opwekking ontstonden er in Azusa Street veel kerken die niet langer in de oude denominaties pasten.

Daarom kwamen in april 1914 ongeveer 300 predikanten uit 20 verschillende staten bijeen voor een algemene conferentie, waarop werd besloten een nieuwe gemeenschap op te richten, tegenwoordig bekend als de Assemblies of God.

De verdienste van de Assemblee ligt juist in het feit dat ze in staat waren om vrijwel alle pinksterkerken te verenigen die ontstonden als gevolg van de opwekking van Azusa Street, en om fundamentele doctrines te vestigen en ketterijen te weerstaan. (Een van de grootste misvattingen die naar voren kwamen tijdens de opwekking van Azusa Street is de Eenheidsstroom die de fundamentele leer van de Drie-eenheid van God verwerpt.)

Tegenwoordig is de Assembly of God de grootste pinksterdenominatie ter wereld, met 68 miljoen leden in 212 landen.

vijf). Het pinksteronderwijs kwam op een zeer interessante manier naar Europa. In 1906 kwam Methodist Pastor Thomas Barratt vanuit Noorwegen naar Amerika om geld in te zamelen voor een weeshuis, dat zich in zijn kleine kerk bevond.

Terwijl hij in New York was, hoorde Thomas over het ontwaken van Azusa Street, maar hij kon vanwege geldgebrek niet naar Los Angeles reizen.

Daarom sloot Thomas zich op in zijn hotel en schreeuwde hij een aantal dagen lang tot God en vroeg Hem om Zijn Geest over hem uit te storten. Op een avond tijdens het gebed daalde de Heilige Geest met zo'n kracht op Thomas neer dat hij in een taal sprak die hij niet kende.

Na deze gebeurtenis besloot Thomas Barat onmiddellijk naar huis terug te keren en de leer van de geestelijke doop te prediken.

Massa's mensen begonnen tot God te komen en de doop met de Heilige Geest te ontvangen. Nadat hij had gehoord over de opwekking in Noorwegen, kwam Lewi Pethrus, een baptistenpredikant uit Zweden, kijken wat daar gebeurde. Na de doop met de Heilige Geest te hebben ervaren, keerde Lewi terug naar Zweden, waar hij later een katalysator werd voor een grote opwekking. Zijn Philadelphia Kerk in Stockholm groeide tot 5.000 en werd de grootste kerk van Europa! Van daaruit begon het pinkstervuur ​​zich naar andere landen te verspreiden.

6). Het pinkstervuur ​​kwam naar het Russische rijk door de bediening van Thomas Barat uit Noorwegen. Barat begon eerst naar Helsinki te komen, dat in die tijd deel uitmaakte van het Russische rijk, en vervolgens naar Sint-Petersburg, waar hij onder evangelische christenen de leer van de doop met de Heilige Geest predikte.

In korte tijd adopteerden tientallen kerken Pinksteren

leerstelling, en de leer van de doop met de Heilige Geest begon zich over het Russische rijk te verspreiden. Maar helaas mislukte deze beweging na een paar jaar.

Het begon allemaal toen een predikant van Iraanse afkomst genaamd Andrei Urshan naar St. Petersburg kwam. Daarvoor had hij Azusa Street al bezocht en de doop in de Heilige Geest ontvangen, maar de leer van de Drie-eenheid van God paste niet in zijn hoofd.

Urshan begon naar alle pinksterkerken in Rusland te reizen en eenheidstheologie te prediken, waarbij hij de Drie-eenheid van God verwierp. Dus helaas accepteerden bijna alle kerken die door Thomas Barat in Rusland waren gesticht deze valse leerstelling en week af van de waarheid. Later verenigden ze zich in een religieuze organisatie, die de naam "kerk in de geest van de apostelen" aannam.

Het is vermeldenswaard dat deze beweging, de Good News Mission genaamd, zelfs nu in Rusland bestaat, met als belangrijkste centrum Sint-Petersburg.

7). Een echte doorbraak in de pinksterbeweging kwam in 1921 naar de Sovjet-Unie met de komst van Nikita Cherkasov uit Amerika, beter bekend onder het pseudoniem Ivan Voronaev. Na het openen van de eerste kerk in Odessa, begon Voronaev de pinksterleringen in Oost-Oekraïne te verspreiden en nieuwe kerken te planten. In 1930 had de kerk in Odessa al 1000 leden en waren er 400 pinksterkerken geregistreerd in de hele vakbond, die werden bijgewoond door ongeveer 25 duizend mensen.

De verdienste van Ivan Voronaev lag ook in het feit dat hij, met een theologische opleiding, de fundamentele leerstellingen van het christendom aanhield en moedig de leer van de Drie-enige God verdedigde. Ik denk dat als Voronaevs bezoek aan Odessa er niet was geweest, de pinksterbeweging in de USSR een andere sekte zou zijn gebleven, die de leringen van Andrei Urshan zou hebben gevolgd.

8). Terwijl Voronaev en zijn medewerkers in de USSR werkten, in Polen, dat op dat moment het grondgebied van West-Oekraïne, Wit-Rusland en Litouwen omvatte, inclusief de stad Vilnius, begon tegelijkertijd het Grote Pinksterontwaken.

De beroemdste pinksterpredikers daar waren Gustav Schmidt, Arthur Berggolts, Ivan Zub-Zolotarev, Loekash Stolyarchuk, Stanislav Nedvedtsky en honderden anderen.

Het is interessant om op te merken dat de pinksteropwekking in West-Oekraïne veel sterker en groter was dan in Oost-Oekraïne. Als je tegenwoordig naar de kaart van Oekraïne kijkt, dan zijn het de westelijke regio's, die in die tijd deel uitmaakten van Polen, die de grootste concentratie christenen hebben.

9). De Pinkstermensen waren de meest vervolgde kerk in de USSR. Met de komst van de communisten werd de Pinksterunie van de ECB opgeheven en werden alle kerken "uitgenodigd" om lid te worden van de Baptistenunie van de ECB. De meeste pinksterleiders, waaronder Ivan Voronaev, werden naar concentratiekampen verbannen, en velen werden vervolgens neergeschoten. Volgens één versie werd Ivan Voronaev in het achtste jaar van zijn ambtsperiode aan honden gevoerd.

De meeste gebedshuizen werden in beslag genomen en vernietigd. In mijn stad werd een school gemaakt van een Pinksterhuis van gebed.

Maar ondanks alle vervolging was de pinksterkerk in staat om te overleven, zich te verenigen en, met de komst van vrijheid, met hernieuwde kracht te bloeien.

Vrienden, als mijn blogs nuttig voor je zijn en je bent geïnteresseerd om ze te lezen, vul dan 👍 en 💙 in.

PENTECULARS, volgelingen van de pinksterbeweging - een protestantse leer die in het begin opkwam. 20ste eeuw in de VS op basis van een van de bewegingen Methodisten .

Verhaal

De naam P. komt van een christelijke feestdag Vijftig knielen (Drie-eenheid).

De pinksterbeweging kwam voort uit de Holiness Movement Methodist-groep, die beoefende glossolalie ("Spreken in tongen", ongearticuleerde geluiden uiten tijdens het gebed) en "doop in de Geest en vuur." In 1906 in Los Angeles, op basis van een van deze gemeenschappen, de zogenaamde. Azusa Street Revival - openbare massale glossolalie en prediking van de terugkeer van de "gaven van de Geest" aan christelijke kerken. Dit werd later de "eerste golf" van de pinksterbeweging genoemd. De beweging verspreidde zich snel over de hele wereld. In 1914 werd de eerste organisatie van P. opgericht: de Assemblies of God. In 1916, als gevolg van leerstellige verschillen, werden de zogenaamde. de eenheid (unitariërs), of de Jezus-enige beweging. Vervolgens verliet P., die tot de eerste vakbonden behoorde, gewelddadige uitingen van emoties (schreeuwen, vallen, huilen, lachen, enz.) En sovr. muziek in de eredienst. Ze worden "klassieke" Pinkstermensen genoemd.

De "tweede golf" van Pinksterbeweging, of charismatische beweging , ontstond in de late. Jaren 50 Het omvatte vertegenwoordigers van christelijke kerken en denominaties (inclusief katholieken en orthodoxen) die glossolalie beoefenden en de doop van de Heilige Geest met Pinksteren. interpretatie. Formeel vallen charismaten niet onder Pinksteren. denominaties, maar blijven in hun belijdenis in de positie van een speciale groep.

De "derde golf" die in de jaren zeventig opkwam - charismaten die voortkwamen uit hun bekentenissen, en een aantal lokale gemeenschappen (voornamelijk in Afrika, Azië en Latijns-Amerika) die nieuwe denominaties creëerden - de zogenaamde. neocharisme. Neocharisme is vergelijkbaar met vroege P. met hun nadruk op emotionele ervaringen, genezingen en wonderen. Afro-Christian P. is een mix van Afro. (heidens.) en christelijke tradities.

Een tussenpositie tussen Pinksteren. "Golven" bezetten de zogenaamde. Full Gospel-kerken, opgericht in 1927; ze kunnen zichzelf classificeren als een klassieker. P. en neocharisme.

P. nummer in de wereld - ca. 279 miljoen mensen (2011), vooral - in China (54 miljoen), India (33 miljoen), Brazilië (35 miljoen), de VS en de Filippijnen (elk 20 miljoen), Nigeria (ongeveer 19,1 miljoen), Indonesië (ongeveer 9,5 miljoen), Republiek Korea (ongeveer 7,5 miljoen), Kenia (ongeveer 6,2 miljoen), Chili (ongeveer 2,3 miljoen).

Pinkstermensen in Rusland

Pinkstermensen in Rusland (zelfnaam - christenen van het evangelische geloof). In 1907 verschenen groepen gelovigen die "in andere tongen" begonnen te spreken. In 1911 werd in Helsingfors (nu Helsinki) een unitaire kerk van de P.U. opgericht. In 1913 verscheen de gemeenschap van P. Unitarians in St. Petersburg. Parochiegemeenschappen ontstonden op basis van baptisten en evangelischen. kerken en beschouwden zichzelf als de opvolgers van de Rus. Protestantse tradities.

In 1926 op initiatief van de Pinksterman. leider I.E. Voronaev (1885 - na 1936), werd de eerste Unie van Petrograd gevormd in Rusland. De Voronaevieten noemden zichzelf "Christenen van het Evangelische Geloof" (XEB) of "wassen", omdat ze geloofden dat het tijdens elk bakken noodzakelijk was om hun voeten te wassen (zoals Christus eerder deed met Zijn discipelen. Het laatste Avondmaal ​In 1928 vond de vervolging van P. door de Sov. kracht. In 1945 werd een overeenkomst ondertekend tussen de bisschoppen van de kerken van Polen en de leiders van de All-Union Council of Evangelical Christians-Baptists over de toetreding van P. tot deze organisatie. Al in 1948 begon er echter een geleidelijke uitstroom van P. mee in verband met de verboden van de baptistenleiding op het beoefenen van glossolalie bij kerkdiensten. In 1956 werd in Oekraïne een unie van niet-geregistreerde parochies opgericht, die ook Russische parochies omvatte, die als doel evangelisatie (prediking) verkondigden, wat bij wet verboden was. Uiteindelijk. Jaren 80 missionaire activiteit werd gelegaliseerd, waardoor de toestroom van gelovigen in de kerk van P. toenam. In de jaren 1990. P. kerken verenigd in meerdere. vakbonden en verenigingen.

In het begin. Jaren 1990 gebeurde ideologisch. afbakening van Russische P. in 3 voorwaardelijke groepen. "Traditionele" P. worden geleid door de ultraconservatieven uit de "eerste golf" van Amer. De pinksterbeweging, heeft een negatieve houding tegenover de "modernisering" van de eredienst, veroordeelt het buitensporige enthousiasme van andere groepen van P. voor "geestelijke gaven" en weigert betrekkingen met de staat. De "gematigde" P. wordt geleid door de meer gematigde vleugel van de "eerste golf" van Amer. Pinksterbeweging: ze accepteren geen gewelddadige emotionele uitingen tijdens erediensten, in het algemeen zijn ze loyaal aan de "modernisering" van de eredienst. De "nieuwe" P. wordt geleid door de "derde golf" van Amer. Pinksterbeweging: bepleit het gebruik van populaire cultuur bij de eredienst om deze modern en aantrekkelijk te maken voor jonge mensen, en bevorder het actieve gebruik van de "gaven van de Geest". In het begin. 21 c. woonde in Rusland ca. 900 duizend P. in alle richtingen.

Geloofsbelijdenis en liturgische praktijk

Pinkster religieuze bijeenkomst. Een foto. Begin 21 c.

P. hebben geen enkele leerstellige standaard, de overtuigingen van verschillende groepen kunnen enorm variëren. De meeste P. erkennen de leer van St. Drie-eenheid , maar de hele richting belijdt P. unitarisme. Alle P. worden herkend: 1) uitsluiten. de betekenis van de Heilige Geest, wonderen en openbaringen van Hem ontvangen door de Kerk en Sekte. gelovigen; 2) de leer van "wedergeboren worden" - een speciale handeling van God, die het hart van een pas bekeerde christen verandert en hem toegang geeft tot het Koninkrijk van God. "Wedergeboren" vindt plaats als gevolg van bekering (in deze pinkstertheologie valt samen met de doop) en de doop met de Heilige Geest; 3) de leer van de "gaven van de Geest" (1 Kor. 12) - een geloof dat groter is dan dat van andere christenen, de gaven van genezing, wonderen, het woord van wijsheid, het woord van kennis, het onderscheiden van geesten (de vermogen om te bepalen wat waar is en wat niet waar is), profetie, spreken in tongen (glossolalie), tongen interpreteren (geen glossolaal gebed vertalen, maar zijn gemoedstoestand overbrengen) en "gaven van bediening". Hoofd Er zijn vijf "gaven van bediening": apostelen, profeten, evangelisten, pastors (geestelijke mentoren), leraren (uitleggers van de Heilige Schrift); 4) onderwijs over genezing: Christus bracht niet alleen geestelijke redding, maar ook bevrijding van lichamelijk. lijden. In decomp. Pinksteren. denominaties, zijn er verschillende meningen over aspecten van deze leer: hoeveel genezing is er nodig voor iedereen, of iedereen kan genezen, hoe moet prof. geneeskunde, enz .; 5) de leer van het duizendjarige koninkrijk van Christus, die zal plaatsvinden na (volgens de meerderheid) of vóór zijn wederkomst, evenals de leer van eschatologie. de rol van Hebr. volk ​​en Israël: aan het einde der tijden zullen het volk van God "naar het vlees" en het volk van God "naar de Geest" samensmelten tot één. De terugkeer van Joden naar de historische periode wordt beschouwd als een teken van de laatste tijd. vaderland (dat P. probeert bij te dragen) en de oprichting van de staat Israël. In de regel heeft P. nauwe contacten met Messiaanse joden.

Van de "derde golf" onderscheidt P. de zogenaamde. Faith-beweging, waarvan de oprichters lesgeven over magie. de betekenis van de woorden die door gelovigen worden gesproken en, als gevolg daarvan, de noodzaak om alleen 'positieve woorden' uit te spreken. Er ligt in de Faith Movement een bijzondere nadruk op de verplichte genezing en financiële welvaart van gelovigen.

Zoals de meeste protestanten, P. naar de kerk sacramenten (en anders dan de orthodoxe of katholieke opvatting) omvatten alleen de doop en de eucharistie (het breken van het brood). In de meeste gemeenschappen wordt de doop uitgevoerd bij mensen van een bewuste leeftijd (meestal 12-18 jaar oud) door volledig ondergedompeld te zijn in water. Na de waterdoop (soms ervoor) volgt de zogenaamde. doop met de Heilige Geest - het opleggen van de handen van de herder (of gewone gelovigen) met een gebed voor het zenden van de Heilige Geest naar de gedoopte persoon, waarbij de gelovige voor het eerst “in tongen” begint te spreken. In Full Gospel-kerken, in tegenstelling tot andere Pinkstermensen. aanwijzingen, wordt aangenomen dat glossolalie geen verplicht teken van de doop met de Heilige Geest is, maar slechts een van de geestelijke gaven; daarom hoeft niet van elke gelovige "in tongen te spreken". Glossolalie, beschouwd als de heilige taal van communicatie met God en een teken van de gave van bovennatuurlijke kracht, is Ch. zal onderscheiden. kenmerk van aanbidding. Aanbidding is meestal verdeeld in 2 delen: "aanbidding", waarbij gezangen energieker worden gezongen, en "aanbidding", die wordt begeleid door kalmere muziek. In een aantal parochiegemeenschappen (overwegend charismatisch) worden levendige emotionele manifestaties beoefend bij kerkdiensten. In decomp. gemeenschappen, afhankelijk van de houding van de predikant bij de dienst, wordt een andere set muzen gebruikt. instrumenten en verschillende muzen. stijlen (tot "christelijke metal" of "christelijke rap"). Het breken van het brood (communie) wordt één keer per maand geoefend. In sommige gemeenschappen wordt voetwassing beoefend voordat het brood wordt gebroken.

Gemeenschappen van onafhankelijke vakbonden en verenigingen van P. hebben een grote autonomie. De gemeente wordt samen met de kerkenraad geleid door een pastoor. Klassiek Een P. pastor kan alleen een man zijn; charismaten en neo-charismaten erkennen in de regel het vrouwelijke priesterschap.

Wie zijn Pinkstermensen, wat prediken ze en wat zijn de gevaren?

wie zijn pinkstermensen en hoe gevaarlijk zijn ze?

"Overig"

Een vraag voor kenners: wie zijn pinkstermensen? Wat prediken ze? Is het een sekte?

Met vriendelijke groet, Tatiana

Beste antwoorden

Dit is een christelijke kerk, maar ik heb liever Baptisten.

protistant richting. prediken hun begrip van het christendom op basis van erisi. Op de vijftigste dag was er de nederdaling van de Heilige Geest.

Lees de daden van de afvalligen

De Pinkstermensen zijn een sekte, die in leerstellingen het dichtst bij de Baptisten staan, maar verschillen in de leer van de doop met de Heilige Geest met het teken van de gave van tongen.

Enkele van mijn vrienden zijn onder meer Baptisten en Pinkstermensen. Dus Pinkstermensen lijken mij veel dichter bij het zuivere christendom. En luister niet naar deze Stenyaev. Zegt hoe dan ook met zo'n slimme blik. Ik was bij zijn lezingen en preken. Orthodoxe jezuïet.

Ik zwijg over het algemeen over Dvorkin.

Hetzelfde als de Baptisten, met het enige verschil dat Pinkstermensen gebeden in andere talen beoefenen.

Dit is een sekte. Erger dan evangelicalen en baptisten. Die woeden in ieder geval niet en schreeuwen niet met verschillende stemmen.

Christenen van het Evangelische Geloof (XVE) - Pinkstermensen hebben vele stromen in hun midden: van de nederige baptist tot de agressief charismatische. alle Pinkstermensen (evenals Baptisten) prediken het evangelie. Daarom heten ze: evangelische christenen.

In relatie tot orthodoxie is dit een sekte, in relatie tot protestantse broeders.

Pinkstermensen zijn gelovige christenen die het Woord van God hebben aanvaard zoals het in wezen is, zij prediken Christus die gekruisigd is voor onze zonden en verrezen voor onze rechtvaardiging. Ze ontvangen de doop met de Heilige Geest zoals het was in de eerste eeuwen, met het teken van andere tongen en de gaven van de Heilige Geest. Kom naar mij in mijn wereld. Ik ben van Pinksteren.

Pinkstermensen zijn christenen van het evangelische geloof. Dit is de kerk die officieel is geregistreerd door de staat, die goed wordt behandeld door alle slimme mensen die kunnen observeren, analyseren en vergelijken. Ik vond het leuk dat in onze stad een moeder (haar zoon, een drugsverslaafde, bracht veel leed met zich mee) een buurman, een orthodoxe priester, vroeg waar ze heen moest en waar ze hulp kon zoeken.

En hij zei in alle ernst - ga naar de Pinkstermensen - dat er sterke gebeden zijn en dat er revalidatiecentra zijn voor alcoholisten en drugsverslaafden. Wij prediken Christus - de Zoon van God die gebaard heeft in het vlees van de Maagd Maria, gekruisigd voor onze zonden en weer opstond, zodat ook wij kunnen worden opgewekt voor een nieuw leven. Onze kerk wordt op de ouderwetse manier een sekte genoemd (de erfenis van een atheïstische samenleving). Toen stroomde er veel vuil en laster over de gelovigen.

We hebben berouw van onze zonden, belijden de Heer Jezus Christus als Redder, ontvangen de heilige waterdoop door geloof en ontvangen van God de gave van de Heilige Geest. Deze gave is de kracht van God. Jezus sprak tot zijn discipelen “Maar je zult kracht ontvangen als de Heilige Geest over je komt!. »Ik wil atheïsten waarschuwen - laster niet: elke zonde zal iemand vergeven worden, behalve lastering tegen de Heilige Geest.

Onze kerk vervult de grote opdracht van Jezus Christus - we prediken het evangelie aan alle mensen zodat iedereen de kans heeft om gered te worden. Zodat bij het proces van de Witte Troon niemand zei: ik heb hier niets van gehoord!

Ik ben er zeker van dat iemand de gelegenheid heeft om naar een Pinkstergemeente te komen en er zeker van te zijn dat alles wat daar wordt gezegd volledig in overeenstemming is met het Woord van God. Dit is hoe we proberen te leven. En we accepteren geen ongegronde beschuldigingen tegen ons. Ik ben ook bereid om al uw vragen oprecht te beantwoorden.

ga naar hun samenkomst en kijk

'Want de tijd zal komen dat ze de gezonde leer niet zullen aanvaarden, maar naar hun eigen grillen zullen ze voor zichzelf leraren kiezen die het oor vleien; en ze zullen hun oren van de waarheid afwenden en zich tot fabels wenden. "

Religie. Predik Christus. Een sekte is een belediging en niets anders. Geen enkele christelijke religie kan een sekte zijn, omdat ze geen deel uitmaken van de broederschap van Jezus Christus. Jezus waarschuwde dat er mensen zullen verschijnen die het oor vleien. Hier is een optie voor hen. Aan sommigen werd leven op een paradijsaarde beloofd, en deze werden heiligen verklaard. Leer in tongen spreken.

Een deel van Babylon de Grote.

Ze zijn christenen! Die ze niet zomaar heten, maar leven als christenen!

Pinkstermensen zijn degenen die geloven in de komst van de Heilige Geest op de Pinksterdag.

antwoord

Deze video zal je helpen het te begrijpen

Antwoorden van experts

zeer gevaarlijk.

ze vergeven alles en iedereen. wil niet in het leger dienen, zie je, je kunt geen mensen doden, ze voeden alle daklozen en bedelaars gratis,

weeskinderen helpen.

Een bron: https://dom-voprosov.ru/prochee/kto-takie-pyatidesyatniki-chto-oni-propoveduyut-i-chem-opasny

De Pinkstermensen: wie zijn ze, waarom zijn ze gevaarlijk?

Pinkstermensen zijn een soort religieuze beweging, een sekte die mystieke religieuze praktijken combineert met een volledig realistische, pragmatische benadering van het leven. Misschien is dat de reden waarom ze worden gerangschikt als de meest controversiële en schandalige religieuze broederschappen.

Wat is pinksterbeweging?

De pinksterbeweging, als een religieuze groep die zich afscheidde van het christendom, ontstond aan het begin van de twintigste eeuw in de Verenigde Staten van Amerika. Waarom daar? Pinksterideeën waren niet nieuw.

De christelijke kerk had te maken met soortgelijke verschijnselen aan het begin van haar bestaan ​​in de jaren 50-60 van de tweede eeuw vanaf de geboorte van Christus. Montand - Grieks van oorsprong, creëerde de Montanistische sekte en creëerde zijn eigen leer over de aanbidding van de Heilige Geest en het verwerven van de gave van profetie.

Tijdens gebeden raakten mensen in trance, ze vielen bewusteloos en mompelden de woorden van een 'onbegrijpelijke taal'.

Het eerste oecumenische concilie in 325 verklaarde dat Montana en zijn medewerkers 'bezeten' waren en hem veroordeelden. Tijdens de zeventiende en negentiende eeuw ontwikkelde Europa zijn eigen spirituele christelijke kerken, bepaalde religieuze tradities.

Sektarisme werd onderdrukt. En de "nieuwerwetse" religieuze leiders die uit hun land werden verdreven, schoten wortel in de Verenigde Staten van Amerika.

In de achttiende en negentiende eeuw waren er tal van religieuze sekten actief in het land. Ze vochten elkaar. Als gevolg hiervan daalde het gezag van de christelijke religie en moraal in de samenleving sterk. Het was tegen deze achtergrond dat de beweging voor de heropleving van de ware Apostolische Kerk werd geboren - de opwekkingsbeweging (Eng.

opwekking - wedergeboorte, ontwaken). De Pinkstermensen geloven dat de neerdaling van de Heilige Geest op de apostelen, die plaatsvond op de 50e dag na Pasen, de basis is van hun onderwijs. In de Russisch-orthodoxe kerk is dit de dag van de heilige drie-eenheid. De geest daalde neer in de vorm van tongen van vuur. De apostelen ontvingen de gave van profetie en konden in verschillende talen spreken.

Laten we eens kijken naar enkele gemeenschappelijke kenmerken van de Orthodoxie en de Kerk (sekte) van Pinkstermensen: allereerst is het het geloof in de Ene God die alles op aarde heeft geschapen, de kruisiging van Jezus Christus als verzoening voor menselijke zonden, de aanvaarding van de Bijbel als de basis van het woord van God, de vervulling van de sacramenten van de kerk - doop, bekering en het sacrament (hoewel hun gedrag verschilt van de orthodoxen), geloof in het oordeel van God, in de wederkomst van Christus , in het eeuwige leven.

Pinkstertekens

Het belangrijkste dogma van hun leer is de doop met de Heilige Geest, die vergezeld gaat van "glossalia" - spreken in de "engelentaal". Pinkstermensen verzetten zich tegen zowel de orthodoxe als de katholieke kerken. De verschillen tussen orthodoxie en pinksterbeweging zijn essentieel en fundamenteel:

 • Pinkstermensen aanbidden geen iconen, volgens het gebod: "Maak van jezelf geen afgodsbeeld." Hoewel de ware betekenis van dit gebod is dat je niets stoffelijks, ‘aards’ kunt aanbidden. In de eerste plaats zouden geestelijke en morele wetten moeten zijn.
 • Ze zeggen geen gebeden (een beroep op de heiligen) in gewone taal. Tijdens de dienst bidt de gemeente in een pseudo-taal, de zogenaamde "glossalia" (Griekse glossa - "spraak", lalia - "idle talk", "chatter"). Dit mompelen alleen "op het gehoor" is vergelijkbaar met echte levende taal. In de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament vertelt Handelingen 2 hoe de apostelen de gave van talen ontvingen. Ze ontvingen deze gave om het Woord van God in hun moedertaal begrijpelijk over te brengen aan mensen. Daarom heeft de pinksterwoordenlijst niets te maken met de apostolische gave. Bovendien is glossalia volgens sommige studies een neuropsychologische verandering, of simpelweg "trance", die ook aanbidders van pinksterdiensten omvat. Hoe deze staat van mensen wordt gebruikt, is alleen bekend bij de adepten van de kerk. De gave van de tongen van de apostelen heeft niets te maken met de "engelachtige" taal van de Pinkstermensen.
 • Pinkstermensen overtuigen hun kudde dat alles wat ze verlangen Gods vervulling is. Het is duidelijk dat dit leidt tot de opkomst van "wonderdoeners" en "genezers".
 • Uit het vorige standpunt volgt dat een wonder een alledaagse toevoeging aan het leven is die menselijke trots ontwikkelt. Een persoon houdt op zijn gedrag echt te evalueren, conclusies te trekken uit zijn wandaden, enz.
 • Welvaartstheorie - dat wil zeggen, het verwerven van rijkdom. Sectieleiders moedigen aanbidders actief aan om donaties te doen. Het binnengebrachte geld of eigendom wordt gecontroleerd door de telcommissie. Tegelijkertijd krijgen parochianen geen financieel rapport over waar het geld naartoe ging. Hoewel een aantal gemeenschappen betrokken zijn bij het helpen van weeshuizen, bij allerlei liefdadigheidsevenementen.

Ons artikel is op geen enkele manier bedoeld om te "ageren" voor deze of gene religie. Momenteel staat de pinksterbeweging in Rusland op de tweede plaats van verschillende sekten en religieuze bewegingen, dat wil zeggen dat de ideeën van deze kerk behoorlijk populair zijn bij mensen. We hebben geprobeerd u slechts in het kort te vertellen over de geschiedenis van de ontwikkeling van deze sekte en haar belangrijkste kenmerken. De keuze is altijd aan jou.

Een bron: https://microzajmi.ru/pyatidesyatniki-kto-oni-chem-opasny/

Pinkstermensen - wie zijn dat? Pinkstermensen

wie zijn pinkstermensen en hoe gevaarlijk zijn ze?

Het is niet met zekerheid bekend wanneer de Pinkstermensen precies verschenen. Wie zijn zij? Waar komt deze vreemde naam vandaan? Veel mensen stellen deze vragen. Zijn dit gewone christenen of sektariërs, wier leerstellingen verschillen van de dogma's van de orthodoxie die ons bekend zijn? Laten we proberen het uit te zoeken.

Wie zijn Pinkstermensen?

Christenen van het evangelische geloof - zo werden de pinkstermensen in Rusland genoemd. Als we een precieze definitie geven, dan kunnen we zeggen dat dit een christelijke sekte is die in de 20e eeuw in de Verenigde Staten is ontstaan. In hun geloofsbelijdenis gaan Pinkstermensen uit van een mythe die uit het Evangelie is overgenomen. Het spreekt van "de nederdaling van bovenaf van de geest op de apostelen" 50 dagen na Pasen. Pinkstermensen spreken over hem in hun preken.

Het geloof van mensen van deze religieuze beweging is gebaseerd op de postulaten van de zondigheid van de mens en zijn redding door de neerdaling van de Heilige Geest naar de aarde. Wat is belangrijk voor de bediening? Persoonlijk geloof, toewijding aan het onderwijs en volledige afstand doen van alle aardse goederen. Vaak brengen mensen zichzelf tot extase bij collectieve gebeden die worden georganiseerd door aanhangers van de stroming. Ze beweren dat op dit moment de heilige geest op hen neerdaalt, en tegelijkertijd krijgen ze de gelegenheid om "in andere tongen te spreken".

Deze "onaardse" toespraak stelt hen in staat met God te communiceren.

Hoe is de huidige ontstaan?

De pinksterbeweging als zodanig is ontstaan ​​in het begin van de 20e eeuw in Noord-Amerika. De ideologische wortels liggen in de religieuze en filosofische stroming van de 18e eeuw, rivivelisme genaamd. We hebben een vraag over waar deze vreemde naam "Pinkstermensen" vandaan kwam? Wie zijn zij, deze mensen die zichzelf beschouwen als een aparte tak van de christelijke leer? Zoals hierboven vermeld, hechten aanhangers van deze religie bijzonder belang aan de doop met de Heilige Geest.

Tijdens de ceremonie ervaren gelovigen naar hun mening dezelfde emoties als de apostelen toen de Heilige Geest op hen neerdaalde, wat plaatsvond op de 50ste dag na Pasen van Christus. In het Evangelie wordt dit moment de Pinksterdag genoemd. Vandaar de naam van deze beweging. Vanuit Amerika verspreidde de pinksterbeweging zich wijd naar Europa en de Scandinavische landen. In Rusland verscheen het aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog in 1914. Tijdens de NEP-jaren nam de stroom toe.

De meest invloedrijke organisaties van deze soort zijn de Assembly of God en de Union of God's Assemblies.

Pinkstermensen in Rusland

Zoals hierboven opgemerkt, is in ons land de stroming ontstaan ​​aan het begin van de vorige eeuw. De eerste pinkster in Rusland is de Duitser Wilhelm Ebel. Tijdens zijn bezoek aan Azië in 1902 stopte hij onderweg in Riga, waar hij zijn missionarissenvereniging oprichtte. De eerste pinksterorganisaties in Rusland ontstonden in 1907.

De prediker van de nieuwe leer was de Noorse predikant T. Barat. De nieuwe religieuze beweging vond snel nieuwe aanhangers. Het omvatte baptisten, adventisten en christenen .. Pinkstermensen verzekerden hun nieuwe leden dat ze de genade van de Heilige Geest ontvingen, die naar de aarde kwam in de naam van het redden van mensen van zonden. De eerste Russische volgelingen van de gemeenschap waren N.P. Smorodin en A.I. Ivanov.

Het is vermeldenswaard dat in Rusland, net als in andere landen waar de pinksterbeweging wijdverspreid is, aanhangers van de nieuwe religie niet verschillen in de eenheid van de basisdoctrines. Adventisten praten bijvoorbeeld over de heilige sabbat, de Molokanen zien de betekenis van het verhuizen naar de berg Sion - enzovoort.

Er is een voorwaardelijke indeling in afzonderlijke groepen Pinkstermensen: bes, Leontief, Schmidt, Voronaev en anderen.

Pinksterbeweging in het buitenland

In de Verenigde Staten wordt pinksterbeweging geassocieerd met de naam Charles Finney. Hij geloofde in hem toen hij 21 was. Daarna predikte hij 50 jaar lang de nieuwe leer in de VS, Schotland en Engeland. Finney beweerde dat het beeld van Jezus Christus ooit voor hem verscheen. De Heilige Geest die op Charles neerdaalde, doorboorde zijn hele lichaam en ziel. Daarna geloofde Finney en begon te prediken, terwijl hij de mensen over dit wonder vertelde. In deze religieuze beweging speelde een andere persoon een belangrijke rol.

Dit is Dwight Moody. Hij leefde en predikte in de tweede helft van de 19e eeuw. Hij voerde zijn eerste evangelisatiecampagne op 38-jarige leeftijd. Na de preken van deze man vormden mensen pinkstergemeenschappen, spraken ze andere "engelachtige" talen, profeteerden, genazen de ernstig zieken en verrichtten andere "wonderen". Over de geschiedenis van deze beweging gesproken, Charles Fox Parham moet ook worden opgemerkt. Hij besloot een soort Bijbelschool op te richten en iedereen uitnodigingen te sturen.

40 studenten uit Kansas State reageerden op zijn brief. Op 1 januari 1901 baden alle volgelingen en hun leraar op hun school ernstig tot God. Student Angessa Ozman, die spirituele kracht wilde ontvangen, benaderde Charles en vroeg de lerares haar de handen op te leggen. Op dat moment, volgens de predikant, kwam er een wonder over het meisje: ze vergat haar moedertaal Engels en begon Chinees te spreken.

1 januari 1901 wordt door veel aanhangers van religie beschouwd als de datum van oprichting van hun gemeenschap.

Pinksterbeweging vandaag

In onze tijd staat deze trend in Rusland in termen van het aantal gelovigen op de tweede plaats van alle sektarische verenigingen. We hebben nu drie belangrijke van dergelijke organisaties:

 • United Church of Christians of Evangelical Faith.
 • Russische Kerk van Christenen van Evangelisch Geloof (Pinkstermensen).
 • Russische Verenigde Unie van christenen met een evangelisch geloof.

In 1995 scheidde de gemeenschap onder leiding van S.V. Ryakhovsky zich af van de United Church of Christians of Evangelical Faith. Deze man richtte later de Russische Verenigde Unie van Christenen van het Evangelische Geloof op. Er zijn nog meer van dit soort organisaties. Het is vermeldenswaard dat veel pinkstercongregaties zeer actief zijn op sociaal gebied. Sommigen van hen verlenen hulp aan weeshuizen, ondersteunen medische fondsen en organiseren jeugdkampen.

Fundamentele dogma's

Wat geloven Pinkstermensen? Wie zijn zij? Er zijn veel vragen in verband met deze religieuze beweging. Laten we proberen het uit te zoeken. De aanhangers van religie geloven in de levengevende kracht van de doop met de Heilige Geest, die zich uiterlijk manifesteert in een persoon door het vermogen om in andere talen te spreken.

Pinkstermensen geloven dat wanneer een speciale gemoedstoestand wordt bereikt tijdens evangelisatie door gebed, sekteleden de speciale gave hebben om in verschillende talen te spreken. Bovendien kan zo iemand een talent hebben voor helderziendheid, wijsheid en wonderen.

Een belangrijk aspect van de theologie van de sekte zijn de zogenaamde "doctrines van vroomheid", die volgelingen aansporen om op te geven wat een rechtschapen leven kan belemmeren: van roken, van alcohol, van gokken, van drugs. Sommige groepen van deze beweging erkennen geen wapens en houden zich aan de doctrine van "geen verzet tegen het kwaad".

Rituelen

Ondanks de nabijheid en het isolement van de gemeenschap, komen steeds meer mensen in Rusland naar de bijeenkomsten van de sekte om naar de preken van de Pinkstermensen te luisteren. Religieuze gelovigen erkennen het gezag van de Heilige Schrift. Ze verdraaiden echter willekeurig de grote mysteriën van het christendom en veranderden ze in eenvoudigere rituelen. Een soort ritueel van de communie van God is de ceremonie van het breken van het brood, uitgevoerd op de eerste zondag van elke maand.

Leden van de sekte worden uitgenodigd om een ​​stuk brood van een dienblad te nemen en een slokje wijn uit een kom te nemen. Aan het einde van het gebed wordt het ritueel van het wassen van de voeten uitgevoerd, dat mannen en vrouwen afzonderlijk in aparte kamers passeren. Pinkstermensen hebben hun eigen "waterdoop". Het lijkt sterk op een christelijk ritueel. Maar baby's worden niet gedoopt, maar gewoon voor zegen naar de samenkomst gebracht. Mensen die het huwelijksleven ingaan, moeten noodzakelijkerwijs een huwelijksceremonie in de sekte ondergaan.

Bovendien is een alliantie met een ongelovige ten strengste verboden. Bij ongehoorzaamheid wordt een lid van de gemeenschap geëxcommuniceerd. De ritus van wijding of zalving met de zalving van de zieken wordt uitgevoerd door christenen van het evangelische geloof. Pinkstermensen geloven dat dit degenen in nood zal helpen om snel weer op krachten te komen en van de "ziekte" af te komen. Rustdag voor gelovigen is zondag (behalve sabbat). In de regel komen leden van de sekte momenteel samen voor gebedsbijeenkomsten.

Alle kerkvakanties (Presentatie van de Heer, Kerstmis, Driekoningen, Aankondiging, enzovoort) worden gevierd volgens de oude stijl. Pasen valt op de vrijdag van de Goede Week.

Groepsorganisatie

De sekte wordt geleid door de zogenaamde broederlijke raad, die wordt geleid door de presbyter van de kerk. De gemeenschappen zijn verenigd in districten, die elk worden geleid door een senior presbyter. Onder Sovjetregering werd deze positie anders genoemd: bisschop. Het hele grondgebied van het GOS door Pinkstermensen is verdeeld in 32 regio's, die elk worden geleid door een senior presbyter.

Gewone mensen in de Pinksterbeweging

De laatste tijd krijgt deze beweging steeds meer kritiek. Mensen denken dat de Pinkstergemeente en hun doctrines niets meer zijn dan een misleiding van de gelovigen. Veel mensen noemen deze formatie een sekte. Blijkbaar is dit hoe het is. Er zijn veel ooggetuigen van hoe de bijeenkomsten van de leden van deze beweging worden gehouden.

Mensen schrijven dat het van buitenaf lijkt op het woeden van een gehypnotiseerde menigte die niets om hen heen opmerkt en alleen bezig is met vurig gebed. Tegelijkertijd knielen de gelovigen en schreeuwen ze woedend, doordrenkt van het zweet. Spreken in verschillende talen, of de zogenaamde glossalia, bereikt door ernstig gebed, is niets meer dan een wanordelijk gemompel.

Rites worden vaak 's nachts uitgevoerd in drukke en benauwde kamers. Het is niet verwonderlijk dat mensen in dergelijke omstandigheden, bij sterke nerveuze opwinding, hallucinaties kunnen ervaren, die ze beschouwen als 'de openbaring van God'. Er zijn veel geestelijk zieke leden onder de leden van de sekte.

De belangrijkste taak van de predikers van deze religie is om elk nieuw lid van de gemeenschap in zo'n onevenwichtige toestand te brengen, wanneer een persoon niet in staat zal zijn om de situatie adequaat te beoordelen en erop te reageren.

We hebben fundamentele vragen over de term "Pinkstermensen" beantwoord. Wie ze zijn, waar ze in geloven, welke rituelen ze uitvoeren - alles werd beschreven in dit artikel.

Een bron: https://www.syl.ru/article/146249/mod_pyatidesyatniki---kto-oni-pyatidesyatniki-vera

Wie zijn Pinkstermensen

04/09/2018

Drie religies en veel bewegingen. Elke nieuwe vork is een onenigheid met de bestaande regels. Een persoon die onbegrijpelijke situaties probeert te begrijpen, zoekt hulp en steun van buitenaf. Sommigen vinden, anderen blijven alleen. In het artikel leest u wie de Pinkstermensen zijn. Is het een sekte of niet? Waarom worden ze als de meest controversiële en schandalige beschouwd?

Hoe kwamen de Pinkstermensen tot stand?

De naam van de stroom komt van het feest van de Drie-eenheid, dat valt op de vijftigste dag na Pasen. De Heilige Schrift zegt dat de Heilige Geest neerdaalde op de apostelen zodat ze de wereld rond zouden lopen en het evangelie zouden prediken. De Heilige Geest gaf hun gaven: grote wijsheid, enorme kennis, het vermogen om te genezen en te profeteren, een voorliefde voor tongen.

In 1901 kwam Charles Fox tijdens het lezen van het boek Handelingen van de Apostelen tot de conclusie dat christenen hun karakteristieke geestelijke toestand aan het verliezen waren. Hij opende een Bijbelschool en de studenten merkten een vreemd kenmerk op. De doop met de Heilige Geest ging steevast gepaard met spreken in tongen en genas soms de zieken.

De Wereld Pinksterbroederschap dateert onze tijd. Het omvat 59 kerkvakbonden. De belangrijkste verenigingen zijn gevestigd in de Verenigde Staten en Latijns-Amerika. Er was een tijd van vervolging en Pinkstermensen moesten zich bij de Baptisten voegen. Maar nu is het een aparte denominatie, met zijn eigen regels en groepen.

Pinkstermensen zijn het eens met enkele leringen en nemen bepaalde punten op in hun regels. Bijvoorbeeld de Montanisten. De overeenkomst ligt in de ontkenning van de beoefening van aanbidding. In plaats van een gebedsdienst worden er bijeenkomsten gehouden, wordt een ascetische levensstijl gepredikt en wordt de gave van profetie ontwikkeld.

Gemeenschappelijke kenmerken van orthodoxie en pinksterbeweging

 • Geloof in één God, die de hemel, de aarde en alles eromheen heeft geschapen.
 • Aanvaarding van het offer van de Heer Jezus Christus als verzoening voor de ernstige zonden van mensen.
 • De Bijbel is het belangrijkste woord van God.
 • Feestdagen in acht nemen: Pasen, Drie-eenheid, oogstfeest.
 • Vervulling van de sacramenten van de kerk: doop, bekering, gemeenschap.
 • Geloof in de wederkomst van Jezus, in het oordeel van God en het eeuwige leven.

Verschillen

Pinkstermensen houden zich niet aan de orthodoxe kerk omdat ze aanzienlijke verschillen hebben. Een van de belangrijkste tegenstrijdigheden is de aanbidding van iconen. Het gebod van God zegt: "Maak jezelf niet tot een afgod."

Pinkstermensen herkennen geen gebeden (een beroep op de heiligen), omdat de uitdrukking "bid tot God voor ons" naar hun mening zinloos is. Dit is een oproep aan een vreemde, en God hoort en ziet alles wat er met ons gebeurt.

Pinkstermensen zijn ervan overtuigd dat elke wens altijd vervuld moet worden. Soms zijn onze ideeën tegenstrijdig en geeft God niet altijd alles wat gepland is. Dit is een begrijpelijk fenomeen. De persoon begrijpt het ware doel niet en bedenkt de verkeerde manieren.

Pinkstermensen geloven dat wonderen een dagelijkse toevoeging aan het leven zijn. De orthodoxen zijn tegen herbruikbare wonderen. Het ontwikkelt trots en ijdelheid. Alleen door zonden te vinden en ervan af te komen, verandert het menselijk gedrag.

Pinkstermensen prediken de welvaartstheorie. Het verwerven van rijkdom is een noodzakelijk onderdeel van het ware christelijke leven. Het blijkt dat het christendom een ​​comfortabel genoegen is. Maar hoe zit het met de beproevingen van Christus en zijn apostelen?

Pinkstermensen moedigen actief donaties aan. Het ingezamelde geld wordt gecontroleerd door de telcommissie. Geen van de parochianen weet het exacte bedrag van het geschonken bedrag. Meldingen worden gedaan aan de fiscale autoriteiten.

De waterdoop onder Pinkstermensen is formeel, en het ritueel van "doop in de Heilige Geest" is de basis van cultus en leer. Er wordt gebeden met opgeheven handen, wat leidt tot vermoeidheid, stuiptrekkingen en krampen.

Pinkstermensen worden beschouwd als een sekte (openbaringen van een voormalige parochiaan)

Bidden vindt plaats op je knieën. De ogen van iedereen zijn gesloten, er worden vreemde ongecontroleerde bewegingen waargenomen. Herhaalde geluiden wekken de indruk van onwerkelijkheid, verhevenheid. Het gebed wordt lange tijd gelezen.

De warmte die tijdens de ontmoeting kwam, neemt de zwaarte in de ziel weg. Leiders van de nieuwkomersbijeenkomst prijzen het uithoudingsvermogen en het uithoudingsvermogen. Degenen die zich voorstellen dat ze een sterk en machtig persoon zijn, beginnen te zoeken naar zondigheid onder geliefden.

De gave van waarzeggerij lijkt te beginnen, en de opmerkingen komen neer op veroordeling. Vrienden gaan geleidelijk weg en de wereld van communicatie krimpt. Het is hier belangrijk om jezelf niet te verliezen om een ​​acceptabele limiet te hebben.

Bij gezamenlijke bijeenkomsten wordt vaak gelach en vallen van het lichaam gehoord. Groepsdansen helpt je te ontspannen. Soms lijken programma's met zang en choreografie op een entertainmentshow. Ze lokken gewoon mensen die niet geneigd zijn om na te denken.

Het is in moderne tijden moeilijk om gelijkgestemde mensen te vinden die open, eerlijk en rechtvaardig kunnen zijn. Dergelijke eigenschappen van een menselijk karakter komen tot uiting in nauwe en langdurige communicatie. Hoe vindt u uw roeping in het tijdperk van chaos en corruptie? U moet waarschijnlijk getalenteerde mensen opmerken die verliefd zijn op het idee.

God gaf ons vrijheid, en de interpretatie van de Bijbel is voor alle gelovigen anders. Er wordt vaak beweerd dat Pinkstermensen een sekte zijn. Of niet? Verschil betekent niet afwijzing.

Iedereen kiest wat er ontbreekt. Als u nieuwe dingen begrijpt, bent u waarschijnlijk in staat de realiteit en fantasie te identificeren.

Daarom zijn voor een wijze en gevatte bewoner van de planeet Aarde magische krachten en de invloed van een gewone sekte niet bang.

Een bron: https://soveti-masterov.com/instruktsii/kto-takie-pyatidesyatniki.html

Zijn pinkstermensen christenen, een sekte of iemand anders?​Orthodoxie

Geplaatst in Andere religies, Grondbeginselen van het geloof

De pinksterbeweging is een van de "nieuwe" religieuze bewegingen die aan het begin van de twintigste eeuw ontstonden en beschouwt zichzelf als een van de takken van het protestantisme. Ze verwijzen hun leer naar de nieuwtestamentische gebeurtenissen van Pinksteren - de dag van de nederdaling van de Heilige Geest op de apostelen.

“Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren ze het allemaal eens met elkaar. En plotseling kwam er een geluid uit de hemel, alsof het van een meeslepende sterke wind kwam, en vulde het hele huis waar ze waren.

En er verschenen verdeelde tongen als het ware van vuur, die op elk van hen rustten.

En ze werden allemaal vervuld met de Heilige Geest en begonnen in andere tongen te spreken, zoals de Geest hun uitspraken gaf. " (Handelingen 2: 1-4)

Pinkster "gebeds" samenkomst

Geschiedenis van oorsprong

In 1901 kwam een ​​Amerikaanse evangelist ("evangelisatie" - een aantal protestantse denominaties verenigd door het idee van letterlijke vervulling van het evangelie) Charles Fox tot de conclusie dat christenen van zijn tijd hun speciale spirituele staat hadden verloren. Hetzelfde dat de apostelen onderscheidde. Hij opende een school in de Verenigde Staten waar het bijbelboek "Acts of the Apostles" werd bestudeerd.

Door zijn discipelen de handen op te leggen, voerde hij het ritueel van de doop met de Heilige Geest uit. Daarna begonnen zijn volgelingen naar verluidt in verschillende talen te spreken, ook in talen die niemand kende. En kreeg zelfs een geschenk en genas de zieken.

Thomas Barratt, een bekende Noorse Methodist (methodisme is een van de protestantse stromingen) predikant, raakte geïnteresseerd in dit fenomeen. Hij begon deze leer in Europa te verspreiden.

Ook in Rusland, waar hij in 1911 een zendingsbezoek aan Sint-Petersburg bracht.

In de jaren dertig beweerde de Britse religieuze leider Smith Wigglesworth dat hij een openbaring had ontvangen. Het wees op de noodzaak van prediking in de traditionele kerken van Methodisten en andere christelijke denominaties. Deze vereniging van pinkstermensen en christelijke kerken gaf een impuls aan de opkomst van de charismatische beweging.

Sinds het einde van de jaren zeventig is de neo-pinksterbeweging ontstaan, gebaseerd op de “welvaartstheorie”. Het werd geformuleerd door de Amerikaanse charismatische predikant Kenneth Hagin, die de religieuze beweging Word of Faith oprichtte.

Volgens zijn opvattingen moet iemand volgens de wil van God gezond, succesvol en welvarend zijn. Ziekte en armoede zijn op hun beurt het resultaat van zonde en het bewijs van iemands overtreding van het gebod en Gods straf die hem overkwam.

Het is vermeldenswaard dat niet alle zogenaamde moderne neo-pinksterkerken deze radicale visie delen.

Kenmerken van de leer Pinkstermensen

Het belangrijkste religieuze idee van de pinkstergemeente is de doop met de Heilige Geest. Hiermee bedoelen ze verschillende emotionele ervaringen of een staat van trance, op het moment waarvan naar hun mening de Heilige Geest neerdaalt).

Pinkstermensen stellen de doop met de Heilige Geest gelijk aan een gebeurtenis die de apostelen overkwam op de vijftigste dag na de opstanding van Jezus Christus. Toen daalde de Heilige Geest op hen neer en ze begonnen in verschillende talen te prediken.

Deze dag wordt Pinksteren genoemd, vandaar de naam van de religieuze beweging “Pinksterbeweging”.

Pinksterprotestanten geloven dat ze de uiterlijke manifestaties van de doop met de Heilige Geest ontvangen. Dit is de gave van het spreken in andere talen (het lijkt alsof het uitspreken van geluiden die de spreker en degenen om hem heen onbekend zijn). En ook, bij zeldzamere gelegenheden, de gave van genezing en de gave van profetie.

Het meest karakteristieke kenmerk van Pinkstermensen is glossolalie. Vertaald uit de Griekse taal, betekent glossa "taal" en laleo betekent "ik spreek" of, zoals ze het noemen, "gebed in tongen". In feite is dit een halfbewust gemompel van verschillende geluiden, dat gepaard gaat met eigenaardige acties. Mensen rollen op de grond, schudden, gaan in trance. Dit is hoe de afdaling van de Heilige Geest zogenaamd wordt gemanifesteerd in mensen.

In alle andere opzichten houden Pinkstermensen zich aan protestantse leerstellingen. Het belangrijkste en enige boek van de Heilige Schrift voor hen is de Bijbel. Ze beschouwen de heilige traditie van orthodoxie en katholicisme als ketterij en een leugen. Pinkstermensen besteden speciale aandacht aan het thema van de wederkomst en het einde van de wereld. Op zondag worden er gebedsbijeenkomsten gehouden.

Door het ontbreken van een verenigd managementcentrum, verschillen rituelen en interpretaties van doctrine in verschillende pinksterkerken aanzienlijk.

Pinkstermensen zijn niet orthodox

Een van de belangrijkste verschillen tussen orthodoxe christenen en pinkstermensen is het sacrament van het sacrament. Onder Pinkstermensen is er alleen het zogenaamde brood breken, dat op de eerste zondag van de maand wordt gehouden ter herdenking van het Laatste Avondmaal. Deze handeling is geen sacrament. Voor de orthodoxe christen is de communie het belangrijkste sacrament, zonder welke geestelijk leven en de redding van de ziel onmogelijk zijn.

Pinkstermensen erkennen de verering van heiligen en de verering van iconen niet, aangezien zij dergelijke uitingen van religieuze eredienst als afgoderij beschouwen.

Orthodoxe christenen respecteren iconen als een afbeelding van het beeld van God, de Moeder van God en heiligen. En ze bidden niet tot een materieel object (icoon), maar ze bidden voor het beeld van de heilige.

Het dogma van icoonverering benadrukt dat het eren en aanbidden van iconen (in de zin van buigen, een uiterlijk teken van eerbied, en niet dienstbaarheid, 'alleen passend bij de goddelijke natuur') niet verwijst naar het beeld zelf. En des te meer niet voor het materiaal waaruit het is gemaakt, maar voor de afgebeelde persoon (prototype), daarom heeft het niet het karakter van afgoderij.

Ikonverering is mogelijk dankzij de menswording van God het Woord, Jezus Christus, uitgebeeld door de menselijke natuur, waarvan in Zijn enkele hypostase de goddelijke natuur onafscheidelijk is. In overeenstemming met de definitie: "De eer die aan de afbeelding wordt gegeven, gaat terug naar het prototype."

Pinkstermensen dopen geen baby's, maar brengen zegeningen naar zondagse bijeenkomsten. Orthodoxe christenen worden op elke leeftijd gedoopt, ook in de kindertijd, en gedoopt volgens het geloof van de ouders van het kind.

Het grote verschil tussen Pinkstermensen en orthodoxe christenen zit in de uitvoering van de diensten. De eersten hebben geen goddelijke diensten als zodanig. De gebedsbijeenkomst gaat gepaard met verschillende handelingen waarbij de aanwezige persoon in een toestand valt die lijkt op een trance. Orthodoxe kerkdienst - liturgie, waarin het belangrijkste sacrament wordt gevierd - de communie van het lichaam en bloed van Jezus Christus.

Zijn Pinkstermensen sektarisch

Volgens de orthodoxe kerk verwijst pinksterbeweging naar charismatische sekten die geen verband houden met het christendom. Alexander Dvorkin, een onderzoeker van het moderne sektarisme, beschouwt de pinksterbeweging als een gevaarlijke sekte die met zijn rituelen in staat is de geestelijke gezondheid van de mens te schaden.

Volgens de priester van de Russisch-orthodoxe kerk Oleg Stenyaev: “Protestanten moeten worden onderscheiden van neo-protestanten. Protestanten zijn lutheranen, ze zijn anglicanen. Al de rest zijn sekten. De term "sekte" zelf werd bedacht door Maarten Luther. In het voorwoord van zijn interpretatie van Galaten schrijft hij:

“De sektariërs zijn wederdopers. Ze worden niet in geloof onderwezen, niemand heeft ze gestuurd om te prediken, maar er wordt gezegd: "Hoe te prediken, zo niet gestuurd?", Indirect Martin Luther's neo-protestantisme ". (Uit het transcript van de video-opname van de masterclass van 16 oktober 2013 over communiceren met sektariërs).

Een bron: https://pravoslavium.ru/pyatidesyatniki-eto-xristiane-sekta-ili-kto-to-eshhe/

Wie zijn Pinkstermensen - Meester

De pinksteropwekking kan letterlijk de sterkste en meest ambitieuze opwekking in de geschiedenis van het christendom worden genoemd.

Tegenwoordig behoren van de 1 miljard van alle protestanten meer dan 600 miljoen tot kerken van de pinkster-charismatische richting.

Ik heb nu al een aantal jaren nauwgezet de geschiedenis van de pinksterbeweging bestudeerd, dus vandaag zou ik u in een beknopte vorm willen presenteren met 9 interessante feiten die maar heel weinig mensen echt weten.

De geschiedenis van de pinksterbeweging begon met de bediening van pastor Charles Parham. In 1900 begon Parham, toen hij de onverschilligheid van mensen jegens de kerk observeerde, God intens te zoeken. Hij zei: "Als de kerk het antwoord wil zijn op de moderne uitdagingen van de samenleving, hebben we een nieuwe uitstorting van de Geest nodig!"

Om God meer te zoeken, richtte Charles het Bethel Bible College op in Topeka, Kansas, dat 40 studenten inschreef. Het was op deze school dat tijdens het nachtgebed op oudejaarsavond 1901 de Heilige Geest met zo'n kracht neerdaalde dat de studenten in onbekende talen begonnen te spreken en te schrijven!

Na dit evenement verhuisde Charles Parham naar Texas, naar de stad Houston en organiseerde een nieuwe Bijbelschool, waar het belangrijkste onderwerp dat werd onderwezen de doop van de Heilige Geest met het teken van andere talen was. Een van de studenten op deze school was William Seymour, die later de katalysator werd voor de revival van Azusa Street.

Het is interessant om op te merken dat er daarvoor in de geschiedenis van de kerk al gevallen bekend waren waarin mensen in andere talen spraken. Bijvoorbeeld de Moravische broers, Quakers en zelfs Saint Patrick uit Ierland. Maar de verdienste van Charles Parham ligt juist in het feit dat hij de eerste was die de leerstelling bevestigde dat spreken in andere talen een getuigenis of bewijs is van de doop met de Heilige Geest.

2

Weinig mensen weten dat de eerste persoon die de Pinksterbeweging begon een vrouw was.

Op oudejaarsavond 1901, toen Charles Parham en zijn studenten baden om een ​​nieuwe uitstorting van de Geest, stond een jong meisje genaamd Agnez Ozman op en zei: spreken in tongen. Ik geloof dat als u voor mij bidt met handoplegging, er nu iets zal gebeuren. "

Ze deed een stap naar voren en alle studenten omsingelden haar in gebed. In slechts een paar minuten ervoer Agnese Ozman de onbeschrijfelijke aanwezigheid van de Geest en begon tot grote verbazing van alle studenten Chinees te spreken! De aanwezigheid van God was zo sterk dat haar gezicht begon te gloeien en er verscheen een halo-achtige gloed over haar hoofd.

Toen Agnese probeerde te schrijven, kwamen Chinese karakters uit de pen. Volgens ooggetuigen sprak Ozman pas op de derde dag in het Engels. Ze werd de eerste persoon in de moderne wereld die de doop van de Heilige Geest ontving met het teken van spreken in andere tongen!

Voor meer details over het verhaal van Agnez Ozman, kan dat lees op mijn blog .

3

In februari 1906 kwam een ​​donkere student van Charles Parham, William Seymour, van Houston naar Los Angeles. Na enkele maanden van zijn verblijf begint de grote opwekking die bekend staat als de Azusa Street Revival in Los Angeles.

De diensten op Azusa Street waren ongebruikelijk. Elke keer kwamen mensen bijeen en wachtten op Gods aanwezigheid, zoals in Bethesda. Ze zongen liedjes, baden en plotseling kwam God, waardoor de hele bediening in beweging kwam: mensen begonnen massaal te vallen, luid te schreeuwen, hevig te schudden, en sommigen werden integendeel verdoofd en konden geen woord.

De hal was gevuld met een wolk zodat men elkaar soms niet kon zien. Heel vaak werden bij de diensten engelen gezien die lofliederen zongen. Er verscheen een vuurkolom boven het gebouw en de buurtbewoners belden meer dan eens de brandweer. Op weg naar het gebouw stopten mensen vaak een paar blokken omdat ze door de dichte lucht moeilijk konden lopen.

Maar het belangrijkste fenomeen van dit ontwaken was dat mensen massaal werden gedoopt met de Heilige Geest met het teken van spreken in andere tongen.

4

Na de heropleving van Azusa Street ontstonden er veel kerken die niet meer in de oude denominaties pasten.

Daarom kwamen in april 1914 ongeveer 300 predikanten uit 20 verschillende staten bijeen voor een algemene conferentie, waarop werd besloten een nieuwe gemeenschap op te richten, tegenwoordig bekend als de Assemblies of God.

De verdienste van de Assemblee ligt juist in het feit dat ze in staat waren om vrijwel alle pinksterkerken te verenigen die ontstonden als gevolg van de opwekking van Azusa Street, en om fundamentele doctrines te vestigen en ketterijen te weerstaan. (Een van de grootste misvattingen die naar voren kwamen tijdens de opwekking van Azusa Street is de Eenheidsstroom die de fundamentele leer van de Drie-eenheid van God verwerpt.)

Tegenwoordig is de Assembly of God de grootste pinksterdenominatie ter wereld, met 68 miljoen leden in 212 landen.

5

Het pinksteronderwijs kwam op een zeer interessante manier naar Europa. In 1906 kwam Methodist Pastor Thomas Barratt vanuit Noorwegen naar Amerika om geld in te zamelen voor een weeshuis, dat zich in zijn kleine kerk bevond.

Terwijl hij in New York was, hoorde Thomas over het ontwaken van Azusa Street, maar hij kon vanwege geldgebrek niet naar Los Angeles reizen.

Daarom sloot Thomas zich op in zijn hotel en schreeuwde hij een aantal dagen lang tot God en vroeg Hem om Zijn Geest over hem uit te storten. Op een avond tijdens het gebed daalde de Heilige Geest met zo'n kracht op Thomas neer dat hij in een taal sprak die hij niet kende.

Na deze gebeurtenis besloot Thomas Barat onmiddellijk naar huis terug te keren en de leer van de geestelijke doop te prediken.

Massa's mensen begonnen tot God te komen en de doop met de Heilige Geest te ontvangen. Na te hebben gehoord over de opwekking in Noorwegen, kwam Lewi Pethrus, een baptistenpredikant uit Zweden, kijken wat daar gebeurde.

Na de doop met de Heilige Geest te hebben meegemaakt, keerde Lewi terug naar Zweden, waar hij later een katalysator werd voor een grote opwekking.

Zijn Philadelphia Kerk in Stockholm groeide tot 5.000 en werd de grootste kerk van Europa! Van daaruit begon het pinkstervuur ​​zich naar andere landen te verspreiden.

6

Het pinkstervuur ​​kwam naar het Russische rijk door de bediening van Thomas Barat uit Noorwegen. Barat begon eerst naar Helsinki te komen, dat in die tijd deel uitmaakte van het Russische rijk, en vervolgens naar Sint-Petersburg, waar hij onder evangelische christenen de leer van de doop met de Heilige Geest predikte.

In korte tijd namen tientallen kerken de pinksterleer over, en de doctrine van de doop in de Heilige Geest begon zich over het hele Russische rijk te verspreiden. Maar helaas mislukte deze beweging na een paar jaar.

Het begon allemaal toen een predikant van Iraanse afkomst genaamd Andrei Urshan naar St. Petersburg kwam. Daarvoor had hij Azusa Street al bezocht en de doop in de Heilige Geest ontvangen, maar de leer van de Drie-eenheid van God paste niet in zijn hoofd.

Urshan begon naar alle pinksterkerken in Rusland te reizen en eenheidstheologie te prediken, waarbij hij de Drie-eenheid van God verwierp. Dus helaas accepteerden bijna alle kerken die door Thomas Barat in Rusland waren gesticht deze valse leerstelling en week af van de waarheid. Later verenigden ze zich in een religieuze organisatie, die de naam "kerk in de geest van de apostelen" aannam.

Het is vermeldenswaard dat deze beweging, de Good News Mission genaamd, zelfs nu in Rusland bestaat, met als belangrijkste centrum Sint-Petersburg.

7

Een echte doorbraak in de pinksterbeweging kwam in 1921 naar de Sovjet-Unie met de komst van Nikita Cherkasov uit Amerika, beter bekend onder het pseudoniem Ivan Voronaev.

Nadat hij de eerste kerk in Odessa had geopend, begon Voronaev de pinksterleringen in Oost-Oekraïne te verspreiden en nieuwe kerken te planten.

In 1930 had de kerk in Odessa al 1000 leden, en 400 pinksterkerken waren geregistreerd in de hele vakbond, die werden bijgewoond door ongeveer 25 duizend mensen.

Een bron: https://mastesovet.ru/kto-takie-pyatidesyatniki.html

* Opmerking van de vertaler: op basis van de Amerikaanse context hebben we het waarschijnlijk niet alleen over pinkstermensen, maar ook over charismatiek .

In 2006 vierden Pinkstermensen hun honderdjarig bestaan, of liever, het eeuwfeest van de geboorte van hun moderne beweging, die begon in Azusa Street (Los Angeles, Californië) in 1906. Tijdschrift Christelijke eeuw vroeg me om een ​​artikel te schrijven over de "donkere kant van de pinksterbeweging". Ik heb het in dit tijdschrift geschreven en gepubliceerd. Het materiaal wekte verontwaardiging op bij vooraanstaande wetenschappers zoals Philip Jenkins en James C. A. Smith. Beiden schreven vervolgens hun kritische brieven aan de redactie.

Ik denk nog steeds van wel De donkere kant van de pinksterbeweging ach, zijn "schaduwzijde", als u wilt, en pinkstergeleiders moeten een poging doen om die duisternis te verdrijven en de schaduw verdwijnt. Sommigen deden echt hun best om dit te bereiken, anderen verhieven hun stem niet genoeg voor de waarheid.

Dus wat is de "donkere kant" van de pinksterbeweging?

Laten we eerst verduidelijken wat in de context van deze denominatie wordt bedoeld met de term "donkere kant". Denk niet dat elke persoon in een bepaalde religieuze groep specifiek verantwoordelijk is voor wat wordt aangeduid met de term "donkere kant". We hebben het over de tekortkomingen van de hele bekentenis - de schadelijke kenmerken ervan. Deze eigenschappen zijn dat niet uniek voor deze denominatie, zij zijn eigenaardig haar totdat de bekentenis van hen vrij is.

Ten tweede, als ik spreek over de donkere kant van de pinksterbeweging, ben ik geenszins tegen deze denominatie tegenover andere christelijke groepen. Anderen hebben ook donkere kanten. Als ex-pinkstergemeente die het grootste deel van zijn leven zeer nauw verbonden is geweest met deze denominatie en het behoorlijk goed heeft bestudeerd, denk ik echt dat ik de donkere kanten van deze denominatie zelfs beter zie dan sommige pinkstermensen.

Het eerste aspect van de donkere kant van de pinksterbeweging is zijn neiging om onkritische loyaliteit te tonen en constructieve kritiek te verwaarlozen ​Er is niets meer "onvergeeflijk" onder Pinkstermensen dan te wijzen op ernstige interne problemen in hun denominatie, inclusief problemen onder leiders en leden van hun denominatie. Ik vermoed dat dit teruggaat tot de dageraad van de Pinksterbeweging zelf, toen de oprichters ervan verklaarden dat hun beweging een vervulling was van Joëls profetie van de "laatste dagen" (eindtijd). Sindsdien is er een tendens onder Pinkstermensen om voorrang te geven aan hun denominatie boven kritiek. De natuurlijke neiging van een groep die zichzelf voortdurend als marginaal, verkeerd begrepen en vervormd beschouwt door buitenstaanders, is om 'de rijen te sluiten' tegen elke, zelfs constructieve, kritiek van binnenuit of van buitenaf.

Het tweede aspect van de donkere kant van de pinksterbeweging is zijn ongebreideld anti-intellectualisme ​Ja, er zijn en zijn geweldige pinkstergeleerden geweest, maar de meesten van hen zijn uit de denominatie geduwd door pinksterleiders. De meesten van hen belandden in een soort ballingschap en gaven les buiten pinksterscholen, universiteiten en seminaries. Pinkstergeleerden van de Society for Pentecostal Studies (ik woonde trouwens de eerste nationale bijeenkomst van de Society bij en hield lezingen op latere evenementen) vertelden me privé dat ze niet gewaardeerd werden door hun pinksterbisschoppen, leidende pinkstervoorgangers en pinksterevangelisten (en deze om nog maar te zwijgen van de houding van gewone leden van de pinksterkerken ten opzichte van hun geleerde broeders).

Het derde aspect van de donkere kant van de pinksterbeweging is de neiging om "geestelijk vervulde" en "rijk gezalfde" predikers, evangelisten, "genezers" op het voetstuk te plaatsen boven alle verantwoording ​Gewoonlijk vallen de meeste 'superieur' dan van hun voetstuk. Valpartijen had natuurlijk kunnen worden voorkomen, maar op voorwaarde dat niemand deze leiders ooit boven alles en alles zou stellen.

Het vierde aspect van de donkere kant van de pinksterbeweging is een neiging om het geestelijke boven het fysieke te verheffen vanuit het perspectief van het Koninkrijk van God, dat hier "reeds" aanwezig is. Het koninkrijk van God wordt vaak gezien als aanwezig met zijn ontelbare manifestaties van de bovennatuurlijke gaven van de Heilige Geest. Door dit te doen, bijvoorbeeld, negeren velen geestelijk getransformeerd en vervuld met de Heilige Geest sociale rechtvaardigheid. Het grootste deel van haar geschiedenis is de pinksterbeweging in de Verenigde Staten geobsedeerd door anticommunisme als haar primaire vorm van sociaal activisme. Het principe van rassengelijkheid is bijvoorbeeld nooit de hoofdstroom van de pinksterbeweging geweest en in het algemeen gaven pinkstermensen niet eens om segregatie, zelfs niet binnen hun eigen denominatie. (De enige uitzondering was het zogenaamde Memphis Miracle (1994), toen alle blanke Pinkstermensen in de Broederschap van Noord-Amerika vrijwillig ontbonden en binnenkwamen onder de bescherming van de Kerk van God in Christus (meestal Afro-Amerikanen), waardoor een nieuwe Pinksterbeweging ontstond. groep.

Het vijfde aspect van de donkere kant van Pinkstermensen is een gevoel van geestelijke superioriteit ten opzichte van andere christenen en inclusief hun mede-evangelicals.

Het zesde aspect van de donkere kant van de pinksterbeweging is vasthoudendheid tot ketterij en neiging tot fanatisme. En hoewel veel pinkstergemeenschappen kritiek hadden op het welvaartsevangelie, waren ze niet principieel en volhardend genoeg als het erom ging de gelovigen van dit valse evangelie uit hun gelederen uit te sluiten en deze leer uit te roeien.

En het laatste, zevende aspect van de donkere kant van de pinksterbeweging - de neiging van de denominatie om narcistische evangelisten en predikanten in haar gelederen aan te trekken in, die in feite meestal ook charlatans blijken te zijn.

Het is de moeite waard om het erover eens te zijn dat niet zozeer de reguliere pinksterdenominaties, zoals de Assemblies of God en de Church of God (Cleveland, Tennessee), zich schuldig maken aan de 'duistere kant', aangezien de pinksterbeweging zelf over het algemeen verantwoordelijk is voor alle boven donkere kanten. Alles wat een schaduw werpt op de denominatie, moet worden geuit op belangrijke overheersingsbijeenkomsten waar vooraanstaande pinksterversprekers aanwezig zijn. Over de duistere kanten moet in het openbaar worden gesproken, waarbij de pseudo-onafhankelijkheid en / of het schismatisme van pinksterleiders die de denominatie belasteren en de beweging er slecht uit laten zien voor de wereld om hen heen, krachtig worden veroordeeld.

Van mijn oom, die vele jaren als pinksterleider heeft gediend, door mijn eigen studie van deze denominatie, en door zeer goede contacten met pinkstergeleerden en predikanten die ik persoonlijk ken, ben ik mij goed bewust van beroemde pinkstervoorgangers, televisie-evangelisten, rondreizende predikers, confessionele leiders die hebben geleefd en nog steeds een precair leven leiden zonder verantwoordelijk te worden gehouden door andere pinksterleiders, die op hun beurt geen kritiek op hen hebben, omdat ze waarschijnlijk bang zijn hun volgelingen te verliezen, meegesleept door deze beroemde 'echtgenoten' (en meerdere vrouwen).

Geplaatst door Roger Olson, hoogleraar theologie, Baylor University, Waco, TX, VS.

Vertaling: Denisenko A.V.

Geplaatst in Andere religies, Grondbeginselen van het geloof

Zijn pinkstermensen christenen, een sekte of iemand anders?

Ontdek de meest interessante en nuttige informatie over Pinkstermensen door het artikel te lezen of de video aan het einde van de tekst te bekijken

Wie zijn Pinkstermensen

De pinksterbeweging is een van de "nieuwe" religieuze bewegingen die aan het begin van de twintigste eeuw ontstonden en beschouwt zichzelf als een van de takken van het protestantisme. Ze verwijzen hun leer naar de nieuwtestamentische gebeurtenissen van Pinksteren - de dag van de nederdaling van de Heilige Geest op de apostelen.

“Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren ze het allemaal eens met elkaar. En plotseling kwam er een geluid uit de hemel, alsof het van een meeslepende sterke wind kwam, en vulde het hele huis waar ze waren.

En er verschenen verdeelde tongen als het ware van vuur, die op elk van hen rustten.

En ze werden allemaal vervuld met de Heilige Geest en begonnen in andere tongen te spreken, zoals de Geest hun uitspraken gaf. " (Handelingen 2: 1-4)

Pinkstermensen zijn
Pinkster "gebeds" samenkomst

Geschiedenis van oorsprong

In 1901 kwam een ​​Amerikaanse evangelist ("evangelisatie" - een aantal protestantse denominaties verenigd door het idee van letterlijke vervulling van het evangelie) Charles Fox tot de conclusie dat christenen van zijn tijd hun speciale spirituele staat hadden verloren. Hetzelfde dat de apostelen onderscheidde. Hij opende een school in de Verenigde Staten waar het bijbelboek "Acts of the Apostles" werd bestudeerd.

Door zijn discipelen de handen op te leggen, voerde hij het ritueel van de doop met de Heilige Geest uit. Daarna begonnen zijn volgelingen naar verluidt in verschillende talen te spreken, ook in talen die niemand kende. En kreeg zelfs een geschenk en genas de zieken. Thomas Barratt, een bekende Noorse Methodist (methodisme is een van de protestantse stromingen) predikant, raakte geïnteresseerd in dit fenomeen. Hij begon deze leer in Europa te verspreiden. Ook in Rusland, waar hij in 1911 een zendingsbezoek aan Sint-Petersburg bracht.

In de jaren dertig beweerde de Britse religieuze leider Smith Wigglesworth dat hij een openbaring had ontvangen. Het wees op de noodzaak van prediking in de traditionele kerken van Methodisten en andere christelijke denominaties. Deze vereniging van pinkstermensen en christelijke kerken gaf een impuls aan de opkomst van de charismatische beweging.

Sinds het einde van de jaren zeventig is de neo-pinksterbeweging ontstaan, gebaseerd op de “welvaartstheorie”. Het werd geformuleerd door de Amerikaanse charismatische predikant Kenneth Hagin, die de religieuze beweging Word of Faith oprichtte. Volgens zijn opvattingen moet iemand volgens de wil van God gezond, succesvol en welvarend zijn. Ziekte en armoede zijn op hun beurt het resultaat van zonde en het bewijs van iemands overtreding van het gebod en Gods straf die hem overkwam. Het is vermeldenswaard dat niet alle zogenaamde moderne neo-pinksterkerken deze radicale visie delen.

Kenmerken van de leer Pinkstermensen

Het belangrijkste religieuze idee van de pinkstergemeente is de doop met de Heilige Geest. Hiermee bedoelen ze verschillende emotionele ervaringen of een staat van trance, op het moment waarvan naar hun mening de Heilige Geest neerdaalt). Pinkstermensen stellen de doop met de Heilige Geest gelijk aan een gebeurtenis die de apostelen overkwam op de vijftigste dag na de opstanding van Jezus Christus. Toen daalde de Heilige Geest op hen neer en ze begonnen in verschillende talen te prediken. Deze dag wordt Pinksteren genoemd, vandaar de naam van de religieuze beweging “Pinksterbeweging”.

Pinksterprotestanten geloven dat ze de uiterlijke manifestaties van de doop met de Heilige Geest ontvangen. Dit is de gave om in andere talen te spreken (het lijkt erop dat je geluiden uitspreekt die de spreker en de mensen om hem heen niet kennen). En ook, in zeldzamere gevallen, de gave van genezing en de gave van profetie.

Het meest karakteristieke kenmerk van Pinkstermensen is glossolalie. Vertaald uit de Griekse taal, betekent glossa "taal" en laleo betekent "ik spreek" of, zoals ze het noemen, "gebed in tongen". In feite is dit een halfbewust gemompel van verschillende geluiden, dat gepaard gaat met eigenaardige acties. Mensen rollen op de grond, schudden, gaan in trance. Dit is hoe de afdaling van de Heilige Geest zogenaamd wordt gemanifesteerd in mensen.

In alle andere opzichten houden Pinkstermensen zich aan protestantse leerstellingen. Het belangrijkste en enige boek van de Heilige Schrift voor hen is de Bijbel. Ze beschouwen de heilige traditie van orthodoxie en katholicisme als ketterij en een leugen. Pinkstermensen besteden speciale aandacht aan het thema van de wederkomst en het einde van de wereld. Op zondag worden er gebedsbijeenkomsten gehouden.

Door het ontbreken van een verenigd managementcentrum, verschillen rituelen en interpretaties van doctrine in verschillende pinksterkerken aanzienlijk.

Pinkstermensen zijn niet orthodox

Een van de belangrijkste verschillen tussen orthodoxe christenen en pinkstermensen is het sacrament van het sacrament. Onder Pinkstermensen is er alleen het zogenaamde brood breken, dat op de eerste zondag van de maand wordt gehouden ter herdenking van het Laatste Avondmaal. Deze handeling is geen sacrament. Voor de orthodoxe christen is de communie het belangrijkste sacrament, zonder welke geestelijk leven en de redding van de ziel onmogelijk zijn.

Pinkstermensen erkennen de verering van heiligen en de verering van iconen niet, aangezien zij dergelijke uitingen van religieuze eredienst als afgoderij beschouwen.

Orthodoxe christenen respecteren iconen als een afbeelding van het beeld van God, de Moeder van God en heiligen. En ze bidden niet tot een materieel object (icoon), maar ze bidden voor het beeld van de heilige. Het dogma van icoonverering benadrukt dat het eren en aanbidden van iconen (in de zin van buigen, een uitwendig teken van eerbied, en niet dienstbaarheid, "passend bij de goddelijke natuur") niet verwijst naar het beeld zelf. En des te meer niet voor het materiaal waaruit het is gemaakt, maar voor de afgebeelde persoon (prototype), daarom heeft het niet het karakter van afgoderij. Ikonverering is mogelijk vanwege de menswording van God het Woord, Jezus Christus, uitgebeeld door de menselijke natuur, waarvan in Zijn enkele hypostase de goddelijke natuur onafscheidelijk is. Volgens de definitie: "De eer die aan de afbeelding wordt gegeven, gaat terug naar het prototype".

Pinkstermensen dopen geen baby's, maar brengen zegeningen naar zondagse bijeenkomsten. Orthodoxe christenen worden op elke leeftijd gedoopt, ook in de kindertijd, en gedoopt volgens het geloof van de ouders van het kind.

Het grote verschil tussen Pinkstermensen en orthodoxe christenen zit in de uitvoering van de diensten. De eersten hebben geen goddelijke diensten als zodanig. De gebedsbijeenkomst gaat gepaard met verschillende handelingen waarbij de aanwezige persoon in een toestand valt die lijkt op een trance. Orthodoxe kerkdienst - liturgie, waarin het belangrijkste sacrament wordt gevierd - de communie van het lichaam en bloed van Jezus Christus.

Zijn Pinkstermensen sektarisch

Volgens de orthodoxe kerk verwijst pinksterbeweging naar charismatische sekten die geen verband houden met het christendom. Alexander Dvorkin, een onderzoeker van het moderne sektarisme, beschouwt de pinksterbeweging als een gevaarlijke sekte die met zijn rituelen in staat is de geestelijke gezondheid van de mens te schaden.

Volgens de priester van de Russisch-orthodoxe kerk Oleg Stenyaev: “Protestanten moeten worden onderscheiden van neo-protestanten. Protestanten zijn lutheranen, ze zijn anglicanen. Al de rest zijn sekten. De term "sekte" zelf werd bedacht door Maarten Luther. In het voorwoord van zijn interpretatie van Galaten schrijft hij:

“De sektariërs zijn wederdopers. Ze worden niet in geloof onderwezen, niemand heeft ze gestuurd om te prediken, maar er wordt gezegd: "Hoe te prediken, zo niet gestuurd?", Indirect Martin Luther's neo-protestantisme ". (Uit het transcript van de video-opname van de masterclass van 16 oktober 2013 over communiceren met sektariërs).

Evangelische christenen (pinkstermensen) behoren tot een sekte of niet, wie zijn ze, waarom zijn ze gevaarlijk, wat voor religieuze stroming, zijn ze verboden in Rusland? Ik zal proberen de leden van het forum over dit onderwerp te informeren.

Wie zijn Pinkstermensen

Het christendom heeft zich tijdens zijn bestaan ​​vele malen verdeeld en vermenigvuldigd en heeft nieuwe takken, leringen, kerken en sekten gevormd. Het grootste schisma dat in de geschiedenis bekend is, is de scheiding tussen het orthodoxe en het katholieke geloof. Daarna zetten de katholieken de verdeeldheid voort en uiteindelijk de pinksterkerk, die, zoals velen, afsplitste van het protestantisme, aan het begin van de twintigste eeuw in Amerika opkwam en naar Europa verhuisde. Van daaruit verspreidden de volgelingen zich over de hele wereld, ook in het Russische rijk, dat zijn laatste jaren leefde. De pinksterbeweging kreeg de grootste populariteit in West-Oekraïne. 827D0FE8-C241-490D-ACC0-04C07A4D3CEF.jpegHoewel tijdens de Sovjet-Unie bijna alle religieuze bewegingen werden vervolgd, heeft de sekte het overleefd en heeft ze op dit moment een "nieuwe geboorte" gevonden, waardoor steeds meer kudde naar haar gelederen trekt. Om te begrijpen of Pinkstermensen een sekte zijn of niet, is het de moeite waard. verwijzend naar deze definitie. Er zijn verschillende grote religies in de wereld en elke tak van elk ervan die om de een of andere reden is afgesplitst, valt onder de definitie van een sekte. Daarom kun je de Pinksterkerk officieel een sekte noemen, ongeacht hoe de aanhangers van deze beweging zichzelf noemen. Ze behoren niet langer tot een van de vijf wereldreligies, omdat hun leerstellingen gebaseerd zijn op dogma's die in conflict komen met christelijke. De preken van de Xwe Pentecostals (de Christelijke Evangelische Kerk) verschillen van de goddelijke diensten van de orthodoxen en katholieken. . Het belangrijkste idee van deze religieuze beweging is de afdaling van de Heilige Geest, die de mogelijkheid geeft om in andere talen te spreken. Tijdens diensten raken parochianen in een staat van trance, psychose en geloven ze oprecht dat ze nieuwe kansen krijgen, gebrabbel met zich meedragen en onsamenhangende uitroepen schreeuwen. Het was dit kenmerk dat de reden werd voor de verklaring van de kerkleden "bezeten" en de traditie van schande van de kant van het christendom. C55C1C27-89C9-43AD-9827-F786AA4CBF09.jpegGebeden gaan gepaard met afmattende houdingen en lichamelijke inspanning. Deskundigen merken op dat dergelijke manipulaties door hypnotiseurs worden uitgevoerd op hun proefpersonen, waardoor ze worden gedwongen de wil van de presentator te gehoorzamen. Kenmerkende kenmerken van deze religie zijn hysterie, psychopathie, hysterie en andere uitingen van nerveuze uitputting. De lijst met manifestaties omvat: hysterisch huilen, lachen, stuiptrekkingen, hikken, imitatie van dierengroep. En de algemene houding verergert deze verschijnselen alleen maar. Mensen met een onevenwichtige psyche zijn een uitkomst voor Pinkstermensen. 5DEC0F25-6A53-414B-98F3-EFCA25745188.jpeg

Pinkstermensen in Rusland: verboden of niet

Zoals veel religieuze sekten in Rusland, bestaan ​​Pinkstermensen van donaties en gebruiken ze dit actief, waardoor ze gedwongen worden om het laatste te brengen, en zonder verantwoording af te leggen. Mentaal onevenwichtige en beïnvloedbare mensen, vooral vrouwen, die in een staat van trance raken, raken verslaafd aan deze sessies en nemen ze aan voor 'genade die uit de hemel is neergedaald'. De hele religie is hierop gebaseerd: Pinkstermensen in Rusland kregen de minste verspreiding vanwege de eigenaardigheden van culturele tradities, maar in de jaren negentig probeerden ze, net als veel westerse sekten, zich in ons land te vestigen. De Pinksterkerk is vol controverse en strijd. Deze denominatie heeft geen enkele code van rituelen en tradities; verschillende gemeenschappen discussiëren over hoe en wanneer kerkelijke sacramenten moeten worden uitgevoerd. Over het algemeen zijn pinkstermensen een samensmelting van verschillende religieuze formaties, ondergeschikt aan één dogma. Anders kunnen ze allemaal opvallend verschillend zijn. Kerk van Christenen van Evangelisch Geloof in Moskou "Goed Nieuws" E77DC95A-5D55-4EA9-8D1D-43E60EE64F01.jpegDe pinksterbeweging predikt totale onderdompeling in gebed. Aanhangers zijn zo diep ondergedompeld in een trance dat ze het contact met de buitenwereld verliezen. Deze toestand is verwant aan meditatie door boeddhistische monniken en hindoeïstische trance. Zelfs een emmer water die op het hoofd van de biddende persoon wordt gegoten, zal hem niet "wakker maken". Een ander soort gebed kan mensen tot volledige mentale uitputting brengen, wanneer parochianen letterlijk zweten, wankelen als dronken en in een staat van hartstocht zijn. In dit geval is er een geforceerde spanning van het zenuwstelsel en zijn uitputting. Jezelf tot razernij drijven is het doel van het pinkstergebed. A9FD02EE-820E-4C09-9C8C-5BB98367652C.jpegHet resultaat van dergelijk geweld tegen de psyche is het "verwerven van nieuwe vermogens", die worden opgevat als een geschenk van God. De belangrijkste is "spreken in een andere taal". Als een gelovige brabbeltaal begon te dragen, betekent dit dat de heilige geest uit de hemel neerdaalde en hem met zijn zegen overschaduwde. Tegelijkertijd raakt niemand in de war door de onsamenhangendheid van spraak, de zinloosheid en onbegrijpelijkheid ervan. Men gelooft dat mensen de goddelijke taal niet kunnen begrijpen. Gelovigen, "overschaduwd door de geest", begrijpen zelf niet wat ze zeggen en vinden het voor zichzelf heel normaal. Per slot van rekening kunnen mensen de goddelijke taal niet begrijpen, 'ze komt van boven en keert terug'. In feite is dit fenomeen verre van iets bovennatuurlijks. Gemeenschapsleiders zijn gewapend met een aantal methoden om de psyche van mensen te beïnvloeden, ze brengen parochianen zo ver dat ze de controle verliezen, en extase komt niet uit het niets. 56FDFAC7-D750-4FDE-9DE7-F32DCF7EF538.jpegKunstmatige ondersteuning van nerveuze opwinding en spanning, priesters verbrijzelen de psyche van mensen, en dit gaat gepaard met uitputtende rituelen. Dit alles leidt tot het verschijnen van hallucinaties, verlies van verbinding met de werkelijkheid en verlies van controle. Een persoon die een dergelijke verwerking heeft ondergaan, zal doen wat de mentor hem zegt. Dit is precies waarom Pinkstermensen gevaarlijk zijn, net als veel andere sekten.

Aandacht

De Pinksterkerk staat niet op de lijst van verboden organisaties, maar er zijn wel enkele beperkende maatregelen tegen genomen. Het is de volgelingen van de sekte verboden openbare toespraken te houden, auditoria te huren, lectuur op straat te verspreiden of andere propaganda te voeren over hun religieuze overtuigingen.